C̲ự̲c̲ ̲h̲o̲t̲:̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲ú̲n̲ ̲đ̲ậ̲u̲,̲ ̲h̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲t̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲“̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲ẩ̲n̲,̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲A̲n̲”̲

0
330

̲D̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲“̲c̲ậ̲u̲ ̲I̲T̲”̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲“̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲”̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲é̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲M̲X̲H̲.̲ ̲V̲à̲o̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲1̲4̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲0̲5̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲h̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲N̲H̲K̲ ̲(̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲r̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲ả̲o̲ ̲b̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ọ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲ú̲n̲ ̲đ̲ậ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲“̲x̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲”̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲s̲ớ̲m̲,̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲C̲ố̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲(̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲–̲ ̲T̲p̲.̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ẹ̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲é̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲“̲h̲ó̲n̲g̲ ̲h̲ớ̲t̲”̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲Y̲o̲u̲t̲u̲b̲e̲r̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲.̲

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 1

̲G̲i̲ữ̲a̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲H̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲N̲H̲K̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲“̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲ ̲l̲ẹ̲o̲”̲,̲ ̲c̲ố̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲A̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲“̲ú̲p̲ ̲s̲ọ̲t̲”̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲“̲q̲u̲a̲y̲ ̲x̲e̲ ̲”̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲.̲

̲“̲X̲i̲n̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲ ̲l̲ẹ̲o̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲n̲.̲ ̲T̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲a̲o̲ ̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲e̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲.̲ ̲T̲ớ̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲õ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲

̲G̲ọ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲C̲h̲ứ̲ ̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲ụ̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲:̲)̲)̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲4̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲â̲u̲:̲)̲)̲”̲

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 2

ᴠề ᴘʜíᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ , ᴄô ᴠẫɴ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜờ đợɪ ʜᴀᴄᴋᴇʀ. ᴋèᴍ ᴠớɪ đó ʟà ᴅòɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ “ʙọɴ ᴍìɴʜ sẽ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ”

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 3

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 4

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲5̲/̲0̲5̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲,̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲“̲a̲n̲h̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲”̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲ả̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲ ̲v̲ô̲i̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲N̲H̲K̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲í̲c̲h̲,̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲d̲à̲i̲.̲ ̲Đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲,̲ ̲h̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲ú̲n̲ ̲đ̲ậ̲u̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲l̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲h̲ố̲i̲.̲

̲V̲ố̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲n̲ả̲y̲,̲ ̲s̲ẵ̲n̲ ̲s̲à̲n̲g̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ì̲ ̲a̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲t̲ỏ̲ ̲v̲ẻ̲ ̲r̲ó̲n̲ ̲r̲é̲n̲,̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲h̲ơ̲n̲.

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 5

̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲i̲n̲b̲o̲x̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲v̲à̲ ̲x̲i̲n̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ắ̲c̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲s̲a̲u̲:̲

̲2̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲M̲X̲H̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲N̲H̲K̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲V̲y̲ ̲O̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲l̲à̲ ̲n̲i̲c̲k̲ ̲f̲b̲ ̲H̲N̲T̲V̲.̲

̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲l̲ẽ̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲N̲H̲K̲ ̲1̲ ̲m̲ự̲c̲ ̲k̲h̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲ă̲n̲g̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲i̲c̲k̲ ̲H̲N̲T̲V̲ ̲l̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲N̲H̲K̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲B̲ú̲n̲ ̲Đ̲ậ̲u̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ă̲m̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲v̲à̲ ̲s̲p̲a̲m̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲n̲h̲ỡ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲á̲y̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲4̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲0̲5̲/̲2̲0̲2̲1̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲s̲t̲t̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲,̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲u̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲K̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲a̲n̲h̲ ̲“̲T̲ý̲ ̲e̲m̲ ̲B̲a̲ ̲K̲i̲ệ̲n̲”̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲,̲ ̲v̲à̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲s̲e̲a̲r̲c̲h̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲m̲à̲y̲ ̲c̲ứ̲ ̲b̲ố̲ ̲l̲á̲o̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲l̲ẽ̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲ữ̲a̲!̲

̲(̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲1̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲e̲p̲o̲r̲t̲ ̲r̲ớ̲t̲ ̲s̲t̲t̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲s̲ậ̲p̲ ̲n̲i̲c̲k̲)̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲h̲i̲ ̲â̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲K̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲e̲p̲o̲r̲t̲ ̲f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲i̲c̲k̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲K̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲é̲n̲,̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲p̲h̲á̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲

̲T̲h̲ử̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲1̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲đ̲ó̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲s̲a̲o̲ ̲?̲ ̲T̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲h̲o̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲.̲

̲N̲ế̲u̲ ̲n̲a̲y̲ ̲m̲a̲i̲ ̲m̲à̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲o̲ạ̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲G̲i̲ú̲p̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲é̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲!̲!̲!̲

̲P̲/̲s̲ ̲:̲ ̲x̲i̲n̲ ̲k̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲,̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲h̲ờ̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲i̲c̲k̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲é̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 6

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 7

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 8

ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴅạɴɢ ᴠừᴀ, ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ đᴀɴʜ ᴛʜéᴘ đáᴘ ᴛʀả ɴᴀᴍ ʜᴀᴄᴋᴇʀ

Cực hot: Đại chiến Trang Trần tại quán bún đậu, hacker tố người mẫu chơi bẩn, gọi Công An - Hình 9

ᴄʜâɴ ᴅᴜɴɢ ʜᴀᴄᴋᴇʀ ᴅáᴍ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đốɪ đầᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀầɴ

Nguồn:https://vietgiaitri.com/cuc-hot-dai-chien-trang-tran-tai-quan-bun-dau-hacker-to-nguoi-mau-choi-ban-goi-cong-an-20210526i5787583/?

Xem thêm:Trang Trần mỉa mai bà Phương Hằng “chẳng làm được gì tử tế”, chất vấn đến cùng 600 tỷ tặng nhà nước

Trước đó, m-â-u t-h-u-ẫ-n giữa bà Nguyễn Phương Hằng và Trang Khàn bắt đầu từ đoạn livestream của Trang Khàn, cô c-h-ỉ t-r-í-c-h bà Hằng khi dùng từ “đ-á-m” để gọi dàn nghệ sĩ. P-h-ả-n c-ô-n-g lại lời cựu diễn viên, bà chủ Đại Nam đã có màn livestream gửi lời nhắn n-ặ-n-g n-ề. Màn khẩu c-h-i-ế-n này “sóng yên biển lặng” khi Trang Trần lên tiếng trên Facebook “nhận thua”.

Mới đây, một câu bình luận: “Bà Hằng tới giờ tắt nhanh” của dân mạng TikTok đã khơi mào cho “màn khẩu c-h-i-ế-n” tiếp theo giữa Trang Khàn và bà Nguyễn Phương Hằng – vợ Dũng “lò vôi”. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Trang Khàn đăng đoạn clip dài vài phút nhắc đến bà Phương Hằng với nhiều lời lẽ m-ỉ-a m-a-i.

“S-ợ quá à. S-ợ chúng m cứ ngày nào cũng vào Facebook, nhắc đến cô chúng m quá à. Cô chúng m chỉ to với chúng m thôi, chứ với t chưa là cái gì đâu. Cái người to ở cái xã hội này ý, là người phải khiến cho người ta phải cúi đầu nể phục.

Chứ mà người ta cười khẩy ngồi nhìn xem là làm đến đâu rồi, to quá à. Chúng m sinh ra và lớn lên cứ thích để đi, gọi là x-â-u x-é thì cứ đấy mà làm, rồi tao chúc mừng. Tao chỉ sợ rằng là đống tro tàn mà không thổi bùng được nữa ấy, thì lại ngồi im ở chỗ đó mà thôi”.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong livestream của mình, Trang Khàn còn gợi ý cho người hâm mộ bà Phương Hằng những hành động thiết thực hơn thay vì cứ ngồi c-ô-n-g k-í-c-h mình:

“Sức người có giới hạn mà t-h-ủ đ-o-ạ-n thì vô biên. Tình thế xoay chuyển rồi đấy. Nên thôi tốt nhất chúng m có thương cô chúng m ấy, thì chúng m không cần phải đi bợ là một, đi khóc thuê là hai. Nếu chúng m có thương cô chúng m thì hãy cầu cho cô chúng m sống yên ổn, đỡ bị mệt mỏi. Còn vì chính nghĩa hay không vì chính nghĩa thì có cô chúng m biết thôi, t không có biết được.

T đâu có ngồi trong đầu cô chúng m mà biết có vì chính nghĩa hay không. Khiếp, chúng m d-ọ-a t s-ợ quá à. T s-ợ cô chúng m lắm luôn ý. Ngày nào t chẳng ngồi vào bán hàng, t đâu có t-r-ố-n đâu mà t phải s-ợ. K-h-i-ế-p quá! Bớt bớt giùm cái đi. Chúng m vẫn chưa sáng não ra à?”

Ngay lập tức, tuyên bố bà Hằng chưa là cái gì và ẩn ý việc vợ Ông Dũng lò vôi không khiến người khác nể phục và có làm vì chính nghĩa hay không thì chỉ có bà biết mà thôi đã khiến Trang Trần nhận về nhiều c-h-ỉ t-r-í-c-h từ cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng bà Hằng đang đứng ra đã bảo vệ cộng đồng và ít nhất bà cũng bỏ ra 600 tỷ để ủng hộ nhà nước chống d-ị-c-h cũng như giúp 4000 ca PT tim (như những gì bà Hằng nói trên livestream). Tuy nhiên, Trang Trần lại bất ngờ phản bác lại những bình luận này và cho rằng chưa có bằng chứng nào chứng minh bà Hằng đã ủng hộ 600 tỷ cũng như việc hỗ trợ PT tim 4000 ca.

Khi có cư dân mạng bình luận: “Gì chứ cô Hằng ủng hộ 600 tỷ, PT hơn 4000 trái tim là thấy đủ cúi đầu phục rồi”, Trang Trần liền đáp trả gay gắt: “À, tao không được nhờ đoạn đó và tao cũng không xin PT nhé. Xin phép cười nhẹ. Cho xem cái giấy chuyển tiền 600 tỷ vào quỹ nào? 4000 trái tim danh sách đâu?”, “Có giấy chuyển tiền chưa”.

Thậm chí khi có một người lên tiếng rằng vợ chồng bà Hằng đã dừng xe cho một người TN 100 triệu thì Trang Khàn cũng tỏ thái độ cứng rắn: “Tao đâu được cho gì mà tao cần mang ơn! Haha cho tao xem cái clip móc 100 triệu cái?.

Tuy nhiên những bình luận gayy gắtt này của Trang Trần ngay lập tức bị dân tình phản đối khi cho rằng cựu mẫu đang quá bảo thủ và tiêu cực. Không ít người cho rằng không có ai dám mang chuyện từ thiện 600 tỷ cho nhà nước để b-ị-a đ-ặ-t trước công chúng.

“Kiểu gì cũng nói được, Thôi em à, người ta tốt giúp người dân thì mình nên tôn trọng, chứ không phải này nọ”, “Người ta đang đấu giá đất, chị mua hẳn 27 miếng đất đi rồi người ta chuyển luôn.”,

“Chuyện đấy có thật, bà chị bớt bảo thủ đi”, “Người ta từ thiện từ tiền người ta chứ người ta hổng có làm từ tiền quyên góp nên không cần công bố danh sách thiên hạ coi nha!”