T̲h̲ả̲m̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲b̲i̲ ̲đ̲á̲t̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲:̲ ̲T̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲

0
471

M̲ộ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲b̲i̲ ̲đ̲á̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲.̲

̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲h̲e̲ ̲I̲n̲d̲e̲p̲e̲n̲d̲e̲n̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲v̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

 Câu chuyện gây sốc được trang The Independent đưa tin. (Ảnh: Chụp màn hình)

ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɢâʏ sốᴄ đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴇ ɪɴᴅᴇᴘᴇɴᴅᴇɴᴛ đưᴀ ᴛɪɴ

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲T̲h̲e̲n̲i̲ ̲K̲ ̲V̲i̲l̲a̲k̲k̲u̲ ̲ở̲ ̲b̲a̲n̲g̲ ̲T̲a̲m̲i̲l̲ ̲N̲a̲d̲u̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲1̲/̲6̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲B̲a̲l̲a̲j̲i̲ ̲N̲a̲t̲h̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲á̲n̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲4̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲e̲n̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ ̲V̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ự̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲v̲à̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲

̲C̲á̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ọ̲c̲ ̲k̲í̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲n̲i̲l̲o̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲s̲à̲n̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲h̲ọ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲à̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ Các nạn nhân không qua khỏi được bọc trong túi nilon và để nằm dưới sàn nhà. (Ảnh: The Independent)

ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ đượᴄ ʙọᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛúɪ ɴɪʟᴏɴ ᴠà để ɴằᴍ ᴅướɪ sàɴ ɴʜà.

̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲,̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲đ̲ồ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲e̲n̲i̲ ̲K̲ ̲V̲i̲l̲a̲k̲k̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲á̲n̲ ̲d̲ữ̲ ̲d̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲3̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲N̲a̲t̲h̲a̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ồ̲n̲ ̲ứ̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲o̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲k̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲.̲

 Thân nhân vào tìm cũng không được mặc đồ bảo hộ. (Ảnh: The Independent)

Thân nhân vào tìm cũng không được mặc đồ bảo hộ.

̲“̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲o̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲.̲ ̲Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ỏ̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ỗ̲ ̲h̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲M̲ỗ̲i̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ồ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲”̲ ̲-̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲N̲a̲t̲h̲a̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲đ̲á̲n̲g̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲m̲ở̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲W̲o̲r̲l̲d̲o̲m̲e̲t̲e̲r̲s̲,̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲4̲/̲6̲ ̲(̲g̲i̲ờ̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲)̲,̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲8̲,̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲a̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲s̲ố̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲á̲ ̲3̲4̲0̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲N̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲g̲e̲n̲e̲ ̲S̲A̲R̲S̲-̲C̲o̲V̲-̲2̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲-̲ ̲I̲n̲s̲a̲c̲o̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲s̲ự̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲D̲e̲l̲t̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲â̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ấ̲n̲ ̲á̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲1̲2̲.̲2̲0̲0̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲“̲v̲ỡ̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲”̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲t̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲n̲à̲y̲.̲

 Ấn Độ vẫn chưa thể vượt qua được làn sóng dịch lần này. (Ảnh: New Indian Express)

Ấɴ Độ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴠượᴛ ǫᴜᴀ đượᴄ ʟàɴ sóɴɢ ᴅịᴄʜ ʟầɴ ɴàʏ.

̲B̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲D̲e̲l̲t̲a̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲ở̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲t̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲A̲n̲d̲h̲r̲a̲ ̲P̲r̲a̲d̲e̲s̲h̲,̲ ̲G̲u̲j̲a̲r̲a̲t̲,̲ ̲M̲a̲h̲a̲r̲a̲s̲h̲t̲r̲a̲,̲ ̲O̲d̲i̲s̲h̲a̲,̲ ̲T̲e̲l̲a̲n̲g̲a̲n̲a̲ ̲v̲à̲ ̲D̲e̲l̲h̲i̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲D̲e̲l̲t̲a̲,̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲ả̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ê̲m̲ ̲1̲ ̲l̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ắ̲c̲ ̲x̲i̲n̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲.̲

̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲ở̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ g̲i̲a̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Nguồn:https://www.yan.vn/an-do-soc-vi-phai-tu-luc-tim-nguoi-than-giua-loat-nan-nhan-covid19-267585.html?

Xem thêm:M̲ộ̲t̲ ̲F̲0̲ ̲l̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲g̲á̲i̲

N̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲C̲o̲V̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ồ̲ ̲ă̲n̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲3̲/̲6̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲5̲/̲6̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲

̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲2̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲ở̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲L̲a̲,̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲t̲r̲è̲o̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲h̲,̲ ̲s̲ữ̲a̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲ọ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲1̲ ̲m̲,̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲è̲o̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲.̲

F0 trèo tường trốn khỏi Bệnh viện dã chiến - Hình 2

ᴅâʏ ᴛʜéᴘ ɢᴀɪ đượᴄ ʟắᴘ ᴛʜêᴍ ǫᴜᴀɴʜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ʜɪệᴘ ʜòᴀ

“̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲u̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲,̲ ̲đ̲ồ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲g̲ì̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲r̲è̲o̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲í̲c̲h̲ ̲b̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲3̲ ̲F̲1̲ ̲v̲à̲ ̲1̲2̲ ̲F̲2̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲;̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲m̲ớ̲i̲;̲ ̲l̲ắ̲p̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲r̲à̲o̲ ̲t̲h̲é̲p̲ ̲g̲a̲i̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

̲L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ổ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲â̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲“̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲c̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲i̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲ý̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ổ̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ổ̲ ̲b̲ể̲”̲.̲

F0 trèo tường trốn khỏi Bệnh viện dã chiến - Hình 1

ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ʜɪệᴘ ʜòᴀ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ ?/????, ɴᴀʏ đặᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-?? .

̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲c̲h̲o̲ ̲2̲4̲7̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲.̲ ̲H̲ơ̲n̲ ̲3̲0̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲,̲ ̲t̲i̲ê̲m̲ ̲v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲…̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲

̲H̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲5̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲T̲h̲ế̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲L̲ạ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲L̲ụ̲c̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲1̲6̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲2̲.̲9̲6̲8̲ ̲c̲a̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲

Nguồn:https://vietgiaitri.com/f0-treo-tuong-tron-khoi-benh-vien-da-chien-20210606i5805598/?

Xem thêm:∨ιệτ Nam có ca khôпg qυα kɦỏι liên qᴜaп đến Ƈσvιd-19 thứ 2 trong ngày