S̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲v̲a̲i̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲m̲ù̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲

0
409

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲“̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲y̲”̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲l̲ư̲ỡ̲i̲,̲ ̲v̲ỗ̲ ̲v̲a̲i̲…̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲a̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲.̲ ̲C̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲Đ̲ạ̲o̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲“̲v̲ạ̲c̲h̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲”̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲“̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲y̲”̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲ề̲.̲

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 1

̲T̲h̲e̲o̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲“̲C̲â̲y̲ ̲t̲á̲o̲ ̲n̲ở̲ ̲h̲o̲a̲”̲,̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲à̲n̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲s̲ơ̲ ̲s̲à̲i̲.̲ ̲B̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲l̲â̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ề̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ỗ̲ ̲h̲ổ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲ỹ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲â̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲n̲a̲m̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ù̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲a̲i̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 2

̲“̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲d̲à̲n̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲d̲ở̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲ỹ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲â̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲v̲à̲ ̲3̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲m̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲v̲i̲e̲w̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲p̲,̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲d̲à̲n̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲B̲ạ̲n̲ ̲n̲a̲m̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲v̲a̲i̲ ̲m̲ù̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲p̲h̲i̲m̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲g̲ạ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲,̲ ̲c̲á̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲”̲ ̲–̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 3

̲N̲g̲a̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲,̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲C̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲r̲a̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲g̲a̲y̲ ̲g̲ắ̲t̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲s̲u̲y̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲T̲h̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲1̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲i̲m̲ ̲“̲N̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲”̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ù̲ ̲l̲à̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲D̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲a̲i̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲y̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲.̲

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 4

̲V̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲x̲ó̲a̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲n̲à̲o̲.̲ ̲V̲ô̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲ ̲b̲ệ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲

̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ộ̲ ̲d̲ử̲n̲g̲ ̲d̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲i̲ế̲t̲:̲ ̲“̲C̲h̲ị̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲g̲h̲ê̲ ̲l̲u̲ô̲n̲!̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲p̲h̲i̲m̲ ̲,̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ô̲i̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲?̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲l̲à̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲i̲m̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲a̲o̲ ̲?̲ ̲Y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲đ̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲h̲é̲!̲

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 5

ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴠề ᴄáᴄʜ xử ʟý ᴄủᴀ ʜồɴɢ Áɴʜ sᴀᴜ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ.

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 7

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 6

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 8

Danh hài Hoài Linh từng góp mặt trong buổi chữa bệnh của Võ Hoàng Yên. Với khả năng thần kỳ, người này từng đến rất nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả nước ngoài để hành nghề.

̲C̲h̲ị̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲ơ̲i̲!̲ ̲T̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲!̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲Á̲n̲h̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲s̲a̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲v̲ờ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲á̲!̲ ̲M̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲đ̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲!̲”̲.̲

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 9

Mới: Hồng Ánh bị mắng ngược khi bóc phốt diễn viên giả mù được Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Yêu cầu chị trả lại danh dự - Hình 10

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲4̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲g̲ã̲i̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲k̲ý̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲d̲o̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

Nguồn:https://vietgiaitri.com/moi-hong-anh-bi-mang-nguoc-khi-boc-phot-dien-vien-gia-mu-duoc-vo-hoang-yen-chua-benh-yeu-cau-chi-tra-lai-danh-du-20210426i5728574/?

Xem thêm:T̲i̲ế̲p̲ ̲D̲r̲a̲m̲a̲:̲ ̲B̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲x̲ố̲i̲ ̲x̲ả̲ ̲N̲B̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲v̲ạ̲c̲h̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲:̲ ̲“̲C̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲e̲m̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲”̲

S̲a̲u̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲h̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲g̲a̲y̲ ̲g̲ắ̲t̲.̲

Tiếp Drama: Bà Phương Hằng chửi xối xả NB Hoàng Nguyên Vũ khi bị vạch trần: Cha mẹ sinh ra em mang nhục - Hình 1

̲V̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲ ̲v̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲o̲t̲ ̲r̲ầ̲n̲ ̲r̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲M̲X̲H̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲“̲b̲ó̲c̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲”̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲y̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲p̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲ầ̲n̲ ̲s̲u̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲.̲ ̲M̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲“̲p̲h̲u̲n̲”̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ữ̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲n̲ề̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ở̲i̲,̲ ̲h̲ạ̲ ̲b̲ệ̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲h̲ủ̲.̲ ̲Đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲,̲ ̲C̲E̲O̲ ̲K̲h̲u̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲h̲à̲i̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲M̲C̲ ̲K̲ỳ̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲…̲ ̲l̲à̲ ̲“̲đ̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲”̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲f̲a̲n̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲

̲N̲ế̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲d̲á̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ì̲ ̲N̲h̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲–̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ầ̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲x̲a̲n̲h̲,̲ ̲N̲h̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲b̲ê̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ị̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲t̲ư̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲ ̲v̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲.̲ ̲D̲a̲n̲h̲ ̲h̲à̲i̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ì̲ ̲a̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲ả̲o̲.̲ ̲C̲u̲ố̲i̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲h̲ư̲,̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲h̲ả̲ ̲h̲ê̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲S̲ở̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲x̲ử̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲s̲a̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲b̲a̲o̲ ̲c̲h̲e̲ ̲c̲h̲o̲ ̲“̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲y̲”̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲.̲

Tiếp Drama: Bà Phương Hằng chửi xối xả NB Hoàng Nguyên Vũ khi bị vạch trần: Cha mẹ sinh ra em mang nhục - Hình 2

ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ ʜᴏàɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴠũ ɴʜậɴ đượᴄ ʟượɴɢ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜủɴɢ

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲đ̲ả̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲g̲a̲y̲ ̲g̲ắ̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲N̲h̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲,̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲“̲x̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲”̲

̲“̲Đ̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ợ̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲!̲ ̲V̲à̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲.̲ ̲V̲à̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲s̲â̲u̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲ả̲!̲ ̲C̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲i̲ ̲r̲ố̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ũ̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲h̲ả̲?̲ ̲T̲h̲u̲ố̲c̲ ̲đ̲ắ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ã̲ ̲t̲ậ̲t̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲á̲n̲!̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲s̲o̲ ̲s̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲!̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲l̲o̲à̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲h̲o̲á̲n̲g̲.̲ ̲S̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ẩ̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲V̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ủ̲ ̲p̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲n̲h̲é̲!̲

̲C̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲m̲à̲ ̲x̲é̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲!̲ ̲V̲ũ̲ ̲ơ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲,̲ ̲e̲m̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲m̲u̲ố̲n̲?̲ ̲A̲i̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ị̲!̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲!̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲E̲m̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲–̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲e̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲o̲á̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲–̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲V̲ậ̲y̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲h̲o̲ ̲e̲m̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲ị̲!̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲e̲m̲!̲ ̲C̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲í̲c̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲e̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲e̲m̲!̲ ̲M̲a̲n̲g̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲á̲o̲?̲ ̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲h̲ổ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ờ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲e̲m̲.̲ ̲C̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲é̲!̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲v̲u̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲e̲m̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲!̲ ̲“̲T̲h̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲ặ̲c̲”̲.̲ ̲C̲h̲à̲o̲ ̲e̲m̲!̲”̲

Tiếp Drama: Bà Phương Hằng chửi xối xả NB Hoàng Nguyên Vũ khi bị vạch trần: Cha mẹ sinh ra em mang nhục - Hình 3

ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Đỗ ʟᴏᴀɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴘʜụ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴄấᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

̲V̲ợ̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲:̲ ̲“̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ị̲p̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲á̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲ỡ̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲õ̲ ̲m̲õ̲m̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲!̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲d̲ẹ̲p̲ ̲t̲i̲ệ̲m̲ ̲b̲ú̲n̲ ̲đ̲ậ̲u̲,̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲d̲á̲m̲ ̲d̲ẹ̲p̲ ̲c̲á̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲o̲n̲l̲i̲n̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲d̲ẹ̲p̲.̲ ̲M̲à̲ ̲a̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲p̲ ̲l̲u̲ô̲n̲.̲ ̲C̲h̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ô̲:̲ ̲C̲á̲i̲ ̲m̲i̲ệ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲”̲.̲

Tiếp Drama: Bà Phương Hằng chửi xối xả NB Hoàng Nguyên Vũ khi bị vạch trần: Cha mẹ sinh ra em mang nhục - Hình 4

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲ỗ̲i̲ ̲s̲e̲r̲i̲ ̲“̲b̲ó̲c̲ ̲p̲h̲ố̲t̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲m̲i̲ệ̲n̲g̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲h̲à̲i̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲.̲

̲“̲C̲ô̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲a̲i̲,̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲a̲y̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲A̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲á̲n̲.̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲m̲à̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲b̲ậ̲n̲ ̲r̲ộ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲

Tiếp Drama: Bà Phương Hằng chửi xối xả NB Hoàng Nguyên Vũ khi bị vạch trần: Cha mẹ sinh ra em mang nhục - Hình 5

Tiếp Drama: Bà Phương Hằng chửi xối xả NB Hoàng Nguyên Vũ khi bị vạch trần: Cha mẹ sinh ra em mang nhục - Hình 6

̲B̲ả̲o̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲a̲ ̲L̲i̲n̲h̲.̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲r̲a̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲r̲õ̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲p̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ủ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲t̲ồ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ý̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲.̲

̲B̲ả̲o̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲A̲n̲h̲ ̲h̲y̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲i̲ ̲á̲c̲ ̲s̲ẽ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲A̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲q̲u̲á̲ ̲b̲ậ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲ẽ̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲á̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲”̲

̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲“̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲y̲”̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲n̲g̲ũ̲.̲ ̲D̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲“̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ù̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲.̲

Nguồn:https://vietgiaitri.com/tiep-drama-ba-phuong-hang-chui-xoi-xa-nb-hoang-nguyen-vu-khi-bi-vach-tran-cha-me-sinh-ra-em-mang-nhuc-20210425i5727056/?