T̲ụ̲t̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲3̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲s̲i̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ị̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲

0
4515

̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲,̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲̲

̲S̲e̲x̲y̲,̲ ̲q̲u̲y̲ế̲n̲ ̲r̲ũ̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲á̲ ̲m̲ỏ̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ọ̲n.Xôn xao vì chụp ảnh tụt quần khoe trọn vòng 3 giữa siêu thị, nhân vật chính lên tiếng - Ảnh 1.

̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲t̲ụ̲t̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲s̲h̲o̲w̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲3̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲s̲i̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ị̲.̲ ̲H̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲á̲o̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲“̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲”̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲í̲u̲ ̲m̲à̲y.

̲G̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲â̲m̲ ̲b̲ã̲o̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲ả̲n̲h̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲d̲à̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲̲Xôn xao vì chụp ảnh tụt quần khoe trọn vòng 3 giữa siêu thị, nhân vật chính lên tiếng - Ảnh 1.

ʟᴏạᴛ ảɴʜ ᴍộᴛ ʙạɴ ᴛʀẻ ᴋʜᴏᴇ ᴛʀọɴ ᴠòɴɢ ? ɴàʏ đᴀɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ

T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲“̲l̲a̲d̲y̲b̲o̲y̲”̲ ̲(̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲–̲ ̲P̲V̲)̲,̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲L̲G̲B̲T̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.

B̲ả̲o̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲,̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲“̲ở̲ ̲n̲ư̲̲ớ̲̲̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲̲i̲ ̲n̲g̲ư̲̲ờ̲̲̲i̲ ̲t̲a̲ ̲p̲h̲á̲̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲̲̲n̲ ̲ầ̲̲̲m̲ ̲ầ̲̲̲m̲,̲ ̲s̲ố̲̲̲n̲g̲ ̲t̲h̲o̲á̲̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲a̲i̲”̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲“̲m̲ì̲n̲h̲ ̲s̲h̲o̲w̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲d̲ù̲m̲”.

̲L̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲d̲o̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲r̲á̲o̲ ̲k̲h̲á̲i̲ ̲n̲i̲ệ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲s̲e̲x̲y̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲H̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲ố̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲.̲Xôn xao vì chụp ảnh tụt quần khoe trọn vòng 3 giữa siêu thị, nhân vật chính lên tiếng - Ảnh 2.

Bài đăng giải thích hậu sự việc của nhân vật chính

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲1̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲ ̲Đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲d̲o̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲r̲a̲,̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲o̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲ý̲,̲ ̲k̲h̲e̲n̲ ̲c̲h̲ê̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲t̲ự̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲Xôn xao vì chụp ảnh tụt quần khoe trọn vòng 3 giữa siêu thị, nhân vật chính lên tiếng - Ảnh 3.

Gia Bảo (17 tuổi) cho biết mình là một “ladyboy” thuộc cộng đồng LGBT

̲“̲M̲ì̲n̲h̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ủ̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲s̲a̲i̲ ̲r̲a̲ ̲s̲a̲o̲.̲ ̲M̲ỗ̲̲̲i̲ ̲n̲g̲ư̲̲ờ̲̲̲i̲ ̲1̲ ̲l̲ố̲̲̲i̲ ̲s̲ố̲̲̲n̲g̲,̲ ̲m̲ỗ̲̲̲i̲ ̲n̲g̲ư̲̲ờ̲̲̲i̲ ̲1̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲̲.̲ ̲A̲i̲ ̲r̲ồ̲̲̲i̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲̲̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ầ̲̲̲m̲ ̲n̲h̲ư̲̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲̲m̲ ̲v̲ì̲̲ ̲đ̲a̲m̲ ̲m̲ê̲̲ ̲s̲ở̲̲̲ ̲t̲h̲í̲̲c̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲S̲u̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲l̲à̲m̲?̲”̲,̲ ̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

Xôn xao vì chụp ảnh tụt quần khoe trọn vòng 3 giữa siêu thị, nhân vật chính lên tiếng - Ảnh 4.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ả̲o̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲s̲t̲y̲l̲e̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲t̲á̲o̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲v̲à̲ ̲s̲e̲x̲y̲.̲ ̲V̲ề̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ả̲:̲

̲“̲T̲r̲ư̲̲ớ̲̲̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲M̲X̲H̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲p̲u̲b̲l̲i̲c̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲r̲ã̲i̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ư̲ ̲x̲ử̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲h̲ế̲t̲”̲.̲

Xôn xao vì chụp ảnh tụt quần khoe trọn vòng 3 giữa siêu thị, nhân vật chính lên tiếng - Ảnh 4.
̲G̲i̲a̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲s̲t̲y̲l̲e̲ ̲t̲á̲o̲ ̲b̲ạ̲o̲,̲ ̲v̲à̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲đ̲a̲m̲ ̲m̲ê̲

Nguồn:https://trangtin24h.com/tut-quan-chup-anh-khoe-tron-vong-3-giua-sieu-thi-nhan-vat-chinh-len-tieng/

Xem thêm:Đi qua nhà người yêu cũ sau chia tay, điều cô gái buồn nhất là chó nhà NYC vẫn vẫy đuôi, nhảy tưng tưng lên mừng

Mới đây, một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện đã chia tay với người yêu và chàng trai không còn muốn gặp lại cô khi cả hai “đường ai nấy đi”. Mặc dù vậy, khi vô tình đi ngang nhà anh chàng, chú chó của anh vẫn vui mừng lúc thấy cô đi qua.

Đáng nói hơn, chú chó không chỉ mừng rỡ một cách thông thường mà thể hiện sự phấn khích đặc biệt. Chó ta leo hẳn lên nóc nhà để được nhìn thấy cô gái rõ hơn khiến không chỉ người trong cuộc bất ngờ, buồn cười mà cả cộng đồng mạng cũng vui theo vì độ hồn nhiên, đáng yêu của chú chó.

Chú chó hớn hở khi gặp lại cô gái nhưng đáng tiếc cặp đôi đã không còn yêu nhau. (Ảnh: Hp24h)

Ngay lập tức, sự việc đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, bình luận hào hứng. Nhiều người bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ dành cho chú khi đã dám liều lĩnh leo lên thật cao nhưng đồng thời cũng thấy bồi hồi, xúc động vì tình cảm của loài vật này.

Không ít người cho rằng nhìn cách loài vật hành xử mới thấy được ở khía cạnh nào đó, dù chúng không phải là động vật thông minh như con người nhưng vẫn vô cùng tình cảm, một lòng thuỷ chung khi chúng đã thân thiết và xem ai đó là bạn. Trong khi con người chúng ta có quá nhiều cảm xúc nhưng chỉ cần mâu thuẫn cỏn con đã có thể giận dỗi, không nhìn mặt nhau.

Ví dụ điển hình cho câu “người yêu có thể không có nhưng chó phải có một con” là đây. (Ảnh: M.B)

Một số bình luận liên quan:

– Chó ở nhà người yêu mình cũng vậy nè. Mỗi lần mình qua chơi nó mừng dữ lắm luôn. Mình nghĩ nếu mà mình ở trong hoàn cảnh bạn nữ này chắc khóc mất. Kiểu có tình cảm mà không gặp được nó như trước ấy.

– Ca này khó thật, nhìn chó thấy thương với tội ghê, chắc nó cũng muốn ra gặp để chơi với cô gái. Đúng là yêu xong chia tay khổ thế không biết. Người vương vấn đã đành còn gặp thêm chú chó đáng yêu như này.

– Phải chi nếu 2 người còn là bạn gặp nhau bình thường thì thi thoảng sang thăm em nó được. Chia tay kiểu gì mà không nhìn mặt nhau nổi thế là dở rồi.

– Chó khôn ghê vậy. Nhưng nhìn nó leo tận trên đó thấy buồn cười quá. Ở dưới cũng được mà.

Chắc hẳn ai yêu cũng đều mong muốn có được cuộc sống viên mãn, cả hai cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Vậy nhưng không ai có thể lường trước được tương lai, chuyện tình tưởng chừng mãi mãi ấy rất có thể kết thúc chỉ sau vài tháng, vài năm hay thậm chí vỏn vẹn vài ngày.

Không biết là chuyện nên vui hay nên buồn nữa. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mối tình kể trên “chiếm sóng” cộng đồng mạng có lẽ chính nhờ đặc điểm kỳ lạ nhưng cũng hết sức đời thường – chú chó như sợi dây gắn kết vô hình của cặp đôi. Hy vọng rằng trong tương lai kể cả khi cả hai đã chẳng còn chung lối với tư cách người yêu, chàng trai và cô gái vẫn sẽ trở thành bạn bè thân thiết để chú chó và cô gái được hội ngộ cùng nhau.

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận nhé!