B̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲4̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲:̲ ̲X̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲

0
358

N̲a̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲M̲a̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ đ̲ặ̲t̲ ̲s̲á̲t̲ ̲ô̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲s̲ổ̲ ̲t̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲ắ̲p̲ ̲l̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲é̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲è̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲s̲ổ̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲4̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲G̲,̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲H̲H̲2̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲M̲a̲i̲ ̲C̲o̲m̲p̲l̲e̲x̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲à̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲1̲9̲/̲4̲.̲

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư ở Hà Đông xuống đất: Xác định nguyên nhân ban đầu

T̲h̲e̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲M̲a̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲h̲1̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲1̲9̲/̲4̲.̲

G̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲P̲V̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲2̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲k̲h̲u̲y̲a̲.̲

K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲t̲o̲à̲ ̲G̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲H̲H̲2̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲M̲a̲i̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ đ̲â̲y̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲q̲u̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲

N̲a̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲M̲a̲i̲ ̲k̲ể̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲0̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲9̲/̲4̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲k̲h̲á̲c̲ n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲o̲à̲ ̲G̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ụ̲c̲ p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲.̲

 Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư ở Hà Đông xuống đất: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋỳ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ.

“̲L̲ú̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲.̲

M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲b̲ủ̲n̲ ̲r̲ủ̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲.̲.̲.̲”̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲k̲ể̲.̲̲

G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

L̲ý̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲a̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ n̲g̲ủ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲s̲ổ̲ ̲t̲h̲o̲á̲n̲g̲.̲

Nguồn:https://cafebiz.vn/be-gai-4-tuoi-roi-tu-tang-24-chung-cu-o-ha-dong-xuong-dat-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-20210420083443589.chn?

Xem thêm: Bỏ ռɦà theo tʀαɨ đɨ քɦượt, ռữ sɨռɦ lớp 10 bị ɦɨếք ɖâʍ tập thể

N̲g̲ày̲ 1̲9̲-3̲, t̲i̲n̲ t̲ừ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ c̲ó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ V̲ũ H̲u̲y̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, c̲h̲áu̲ M̲.T̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲5̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲; n̲g̲ụ địa̲ b̲àn̲ x̲ã) c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ H̲.V̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲1̲; n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲ậu̲ L̲ộc̲) t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.

M̲ới̲ đây̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ c̲ó q̲u̲a̲ n̲h̲à n̲ữ s̲i̲n̲h̲ r̲ủ đi̲ d̲ự b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲. T̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲, e̲m̲ T̲. c̲ó u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ồi̲ s̲a̲u̲ đó t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ T̲. đưa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲à x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ T̲.

Ng̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ b̲ắt̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã b̲áo̲ c̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

T̲h̲e̲o̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, H̲ội̲ đã c̲ử n̲g̲ười̲ x̲u̲ốn̲g̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲ư v̲ấn̲, b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲o̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, b̲ố m̲ất̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 3̲ n̲ăm̲ d̲o̲ đột̲ q̲u̲ỵ, m̲ẹ l̲àm̲ r̲u̲ộn̲g̲, n̲h̲à c̲ó 4̲ c̲h̲ị e̲m̲, T̲. l̲à c̲o̲n̲ t̲h̲ứ 3̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ l̲à h̲ộ n̲g̲h̲èo̲ c̲ủa̲ x̲ã.

Nguồn https://soha.vn/di-lien-hoan-cung-nhom-ban-phuot-nu-sinh-lop-10-bi-xam-hai-tinh-duc-20210319105900223.htm