S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼
̼T̼h̼ô̼n̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼i̼ ̼h̼e̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼H̼è̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼B̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼(̼d̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼.̼ ̼
̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼e̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼
̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼K̼ẻ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼?̼ ̼
M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼n̼ộ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼?̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼.

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼“̼Đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼m̼ò̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼é̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼,̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼o̼”̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼ở̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼?̼ ̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ầ̼y̼ ̼l̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼5̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼

̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼X̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ ̼N̼ở̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼

V̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼H̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼”̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼;̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼/̼.̼