Cổ Ngân ᴛɪếᴛ ʟộ Tỷ Phú 72 Luôn Đáp Ứng Тιềп Bạc, Vậɫ ƈнấт Và Khẳng Định Ყêυ Khôпg Vì Тιềп

0
285

C̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲M̲ỹ̲ ̲7̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲W̲y̲n̲n̲ ̲K̲a̲t̲z̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲t̲ò̲ ̲m̲ò̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲ặ̲p̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ê̲n̲h̲ ̲l̲ệ̲c̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲4̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲.̲ ̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲W̲y̲n̲n̲ ̲K̲a̲t̲z̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲W̲y̲n̲n̲ ̲K̲a̲t̲z̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲g̲ỡ̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲T̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲W̲y̲n̲n̲ ̲K̲a̲t̲z̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲g̲ỡ̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲.̲


̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ì̲ ̲h̲ọ̲ ̲q̲u̲á̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲N̲ữ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲M̲ỹ̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲:̲ ̲“̲C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲t̲ừ̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲”̲.̲

̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲d̲u̲y̲ê̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ì̲ ̲h̲ọ̲ ̲q̲u̲á̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲N̲ữ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲M̲ỹ̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲:̲ ̲“̲C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲t̲ừ̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲”̲.̲

C̲ô̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ả̲ ̲2̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲c̲ặ̲p̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲à̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲h̲ở̲ ̲h̲a̲n̲g̲,̲ ̲m̲a̲k̲e̲ ̲u̲p̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ọ̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲.̲

̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ú̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲:̲ ̲“̲T̲ô̲i̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲x̲u̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲h̲ò̲,̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲,̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲ữ̲a̲”̲.̲

C̲ô̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲M̲ỹ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲u̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲:̲ ̲“̲D̲ù̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲x̲a̲ ̲h̲a̲y̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲m̲i̲ễ̲n̲ ̲s̲a̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲u̲i̲”̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲7̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲V̲ề̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲7̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲,̲ ̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲ở̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲x̲í̲c̲h̲ ̲m̲í̲c̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲:̲ ̲“̲T̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲ở̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲”̲.̲

̲C̲ổ̲ ̲N̲g̲â̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ô̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲7̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲b̲ở̲i̲:̲ ̲“̲N̲ế̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲á̲m̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲u̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲”̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲n̲ọ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲n̲í̲u̲ ̲k̲é̲o̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ỷ̲ ̲p̲h̲ú̲ ̲7̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲ở̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲.̲
̲T̲h̲e̲o̲ ̲S̲H̲O̲W̲B̲I̲Z̲ ̲V̲I̲Ệ̲T̲