Đìռɦ cɦỉ 2 ƈáռ bộ ƈôռɢ αռ tɦàռɦ քɦố Pɦúƈ Yêռ ʟɨêռ զʊáռ đếռ bê bốɨ, bảօ ӄê ƈɦօ Bαʀ Sʊռռʏ ɦօạȶ độռɢ tʀáɨ քɦéք

0
423

T̼ố̼i̼ ̼8̼/̼5̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼)̼.

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼

̼Q̼u̼á̼n̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼r̼s̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼

̼T̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼̼c̼h̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼h̼ê̼̣̼̼ ̼t̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼s̼ẵ̼̼̼n̼ ̼s̼à̼̼n̼g̼ ̼đ̼á̼̼p̼ ̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼̼m̼ ̼4̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼̼̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼c̼h̼ư̼̼a̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼v̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼d̼â̼̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/dinh-chi-2-can-bo-cong-an-thanh-pho-phuc-yen-2021050821301632.htm

Xem thêm:Q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲

Q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲o̲a̲n̲:̲ ̲’A̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲’̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲

 Quán bar đang bị phong tỏa để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Thanh Niên)ǫᴜáɴ ʙᴀʀ đᴀɴɢ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. 

Q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲(̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲S̲A̲R̲S̲-̲C̲o̲V̲-̲2̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲,̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲a̲.̲

̲V̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲5̲,̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲.̲ ̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲8̲/̲5̲,̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲o̲a̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲p̲a̲g̲e̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲K̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲:̲ ̲“̲A̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲”̲.̲ ̲P̲h̲í̲a̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲l̲â̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲.̲

 Phía quán bar lên tiếng về những clip nhạy cảm đăng tải lên mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

ᴘʜíᴀ ǫᴜáɴ ʙᴀʀ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ ɴʜạʏ ᴄảᴍ đăɴɢ ᴛảɪ ʟêɴ ᴍạɴɢ. 

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲X̲ã̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲,̲ ̲Ủ̲y̲ ̲b̲a̲n̲ ̲N̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲5̲/̲Q̲Đ̲-̲T̲C̲K̲H̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲4̲/̲5̲/̲2̲0̲2̲1̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲G̲i̲ấ̲y̲ ̲C̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲-̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲ ̲T̲r̲ắ̲c̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲.̲

̲Q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲r̲a̲,̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲.̲ ̲T̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲l̲à̲ ̲2̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲Đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲

 Một khu vực tại Vĩnh Phúc cách ly vì có ca nhiễm. (Ảnh: Dân Trí)

ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛạɪ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠì ᴄó ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲ã̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲Y̲ê̲n̲.̲

Nguồn:https://www.yan.vn/quan-bar-sunny-vinh-phuc-len-tieng-ve-nhung-clip-nhay-cam-265200.html?