M̲ộ̲t̲ ̲F̲0̲ ̲l̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲g̲á̲i̲

0
488

N̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲C̲o̲V̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ồ̲ ̲ă̲n̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲3̲/̲6̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲5̲/̲6̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲,̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲

̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲2̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲ở̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲L̲a̲,̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲t̲r̲è̲o̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲h̲,̲ ̲s̲ữ̲a̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲ọ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲1̲ ̲m̲,̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲è̲o̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲.̲

F0 trèo tường trốn khỏi Bệnh viện dã chiến - Hình 2

ᴅâʏ ᴛʜéᴘ ɢᴀɪ đượᴄ ʟắᴘ ᴛʜêᴍ ǫᴜᴀɴʜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ʜɪệᴘ ʜòᴀ

“̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲u̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲,̲ ̲đ̲ồ̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲g̲ì̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲B̲ộ̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲r̲è̲o̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲í̲c̲h̲ ̲b̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲3̲ ̲F̲1̲ ̲v̲à̲ ̲1̲2̲ ̲F̲2̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲;̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲m̲ớ̲i̲;̲ ̲l̲ắ̲p̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲r̲à̲o̲ ̲t̲h̲é̲p̲ ̲g̲a̲i̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

̲L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ổ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲â̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲“̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲c̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲i̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲ý̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ổ̲ ̲s̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ổ̲ ̲b̲ể̲”̲.̲

F0 trèo tường trốn khỏi Bệnh viện dã chiến - Hình 1

ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ʜɪệᴘ ʜòᴀ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ ?/????, ɴᴀʏ đặᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-?? .

̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲c̲h̲o̲ ̲2̲4̲7̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲.̲ ̲H̲ơ̲n̲ ̲3̲0̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲,̲ ̲t̲i̲ê̲m̲ ̲v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲…̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲

̲H̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲5̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲T̲h̲ế̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲L̲ạ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲L̲ụ̲c̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲1̲6̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲2̲.̲9̲6̲8̲ ̲c̲a̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲

Nguồn:https://vietgiaitri.com/f0-treo-tuong-tron-khoi-benh-vien-da-chien-20210606i5805598/?

Xem thêm:∨ιệτ Nam có ca khôпg qυα kɦỏι liên qᴜaп đến Ƈσvιd-19 thứ 2 trong ngày