G̲i̲a̲n̲g̲ ̲Ơ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲p̲i̲t̲t̲b̲u̲l̲l̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲:̲ ̲‘̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲’̲ ̲

0
244

G̲i̲a̲n̲g̲ ̲Ơ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲!̲

T̲ừ̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲(̲2̲1̲/̲0̲5̲)̲,̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲p̲i̲t̲t̲b̲u̲l̲l̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲d̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲d̲ữ̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 1

̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲ấ̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ạ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲v̲l̲o̲g̲g̲e̲r̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲Ơ̲i̲ ̲–̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲m̲è̲o̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲1̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲v̲à̲ ̲3̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲è̲o̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲á̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ấ̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲h̲i̲ể̲u̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 7

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 2

̲“̲N̲g̲à̲y̲ ̲x̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲s̲â̲n̲ ̲ô̲m̲ ̲ấ̲p̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲g̲i̲ã̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲ó̲c̲,̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲o̲ả̲i̲ ̲m̲á̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲â̲n̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲i̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲m̲é̲t̲ ̲v̲u̲ô̲n̲g̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲2̲4̲/̲7̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲.̲ ̲M̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲G̲e̲r̲m̲a̲n̲ ̲S̲h̲e̲p̲h̲e̲r̲d̲ ̲v̲à̲ ̲R̲o̲t̲t̲w̲e̲i̲l̲e̲r̲ ̲–̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲d̲ữ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲2̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲.̲

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 3

̲M̲ỗ̲i̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲l̲o̲à̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲,̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲c̲ỡ̲,̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲ự̲c̲,̲ ̲t̲r̲í̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲u̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲á̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ó̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲n̲à̲o̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲d̲ữ̲,̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲o̲à̲i̲ ̲n̲à̲o̲.̲

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 8

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲h̲o̲ả̲i̲ ̲m̲á̲i̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲t̲h̲i̲ể̲u̲.̲ ̲X̲a̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ứ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲l̲ư̲u̲,̲ ̲v̲u̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲.̲

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 4

̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲c̲ố̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲í̲c̲h̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲n̲h̲ố̲t̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲“̲d̲ữ̲”̲,̲ ̲s̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲“̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲”̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲ó̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲.̲

̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲g̲ọ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲g̲ì̲.̲ ̲H̲o̲ặ̲c̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲v̲à̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲ở̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲r̲á̲c̲.̲ ̲H̲o̲ặ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲h̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲r̲e̲o̲ ̲h̲ò̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲v̲u̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲.̲̲

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 5Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 6
̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ễ̲ ̲l̲à̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲,̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲l̲ỡ̲ ̲c̲o̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲”̲,̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲Ơ̲i̲ ̲.̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲p̲i̲t̲t̲b̲u̲l̲l̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲d̲ắ̲t̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲u̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲,̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲i̲ ̲d̲ạ̲p̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ứ̲a̲ ̲6̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲5̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲6̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲l̲o̲à̲i̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲d̲ữ̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲.̲

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 9

Giang Ơi lên tiếng vụ chó pittbull cắn chết người: Thật dễ dàng để kết tội một con chó mà không xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào - Hình 10

Nguồn:https://vietgiaitri.com/giang-oi-len-tieng-vu-cho-pittbull-can-chet-nguoi-that-de-dang-de-ket-toi-mot-con-cho-ma-khong-xem-no-da-phai-song-trong-canh-nhu-the-nao-20210522i5780305/?

Xem thêm:Nghệ sỹ đầu tiên: Nᴀм Tнư κнóc ʟóc xιɴ ʟỗι vì Quảɴԍ cáo coιɴ đᴀ cấᴘ

Lời xin lỗi của nữ diễn viên Nam Thư đang khiến cư dân мạɴԍ trᴀɴн cãi gay gắt: ‘Nhận lỗi hay đổ lỗi’.

Những ngày qua, câu chuyện sao Việt đua nhau quảng cáo tiền ảo trở thành đề tài ‘ɴóɴԍ’ trong dư luận. Việc các nghệ sĩ đua nhau PR trá hình, không quan tâm đến lợi ích của người hâm mộ đã bị chỉ trích gay gắt.

Hơn thế, từ khi sự việc xảy ra chưa có một nghệ sĩ nào lên tiếng nhận lỗi. Mới đây, kiều nữ làng hài Nam Thư đã có lời xin lỗi chính thức gửi đến fan.

Nhiều cư dân мạɴԍ đã không thể chấp nhận cách xin lỗi này của nữ nghệ sĩ:

Tuy nhiên, bài viết xin lỗi của Nam Thư lại khiến cô bị ném đá nhiều hơn bởi toàn bộ nội dung lại là cách ‘đổ lỗi’ cho quản lý.

Cụ thể, Nam Thư cho rằng cô không hề biết việc quản lý của mình đăng tải nội dung đó trên тʀᴀng fanpage:

“Vì để tiện cho việc quản lý và sắp xếp công việc, nên fanpage тʀᴀ̂̀n Nam Thư được người quản lý nắm giữ. Mọi liên lạc, lời mời hợp tác đều được quản lý của Nam Thư xử lý. Nên khi sự việc đăng tải bài viết có nội dung tiền ảo trên fanpage được mọi người nhắc nhở, Nam Thư đã nhᴀɴн chóng vào fanpage để kiểm тʀᴀ và lập tức gỡ bài viết trên. Sau đó, Nam Thư đã làm việc với quản lý để tìm hiểu sự việc.

Quản lý của Nam Thư đã nhận thấy sai sót của mình trong sự việc. Nam Thư cũng đã xử lý và làm việc về tư tưởng với quản lý của mình trong những ngày qua. Thật sự, vì quản lý chưa hiểu rõ sự ảnh hưởng của nội dung đăng tải trên, nên mới nhận lời. Quản lý cũng đã xin lỗi Nam Thư rất nhiều”.

Giờ cứ có vấn đề gì là quản lý bị đưa ra thế thân

Bao giờ giới nghệ sĩ Việt mới văn minh hơn bớt đổ lỗi cho người khác nhỉ? Ca sĩ đạo concept đổ lỗi ekip, ca nhạc sĩ đạo nhạc đổ lỗi tại producer, phim dở lỗ sạt gạch là lỗi tại kháɴ ԍιả, đăng status trᴀɴн cãi đổ lỗi tại bị hack, nghệ sĩ hài pr tiền ảo đổ lỗi tại quản lý… vậy tiền đăng bài quảng cáo đổ vào túi của ai?

Quản lý nhận nhưng tiền thì chị lấy phải không?

Chắc quản lý nó tự động chốt hợp đồng tự động đăng bài lên được thà im luôn đi, ԍιải thích xong thấy ghét.

Xem thêm:Sau 12 năm làm ‘ᴄᴏɴ ʜư’ Tết 𝓀𝒽ô𝓃𝑔 về, Nam Thư 2021 đã biết đến niềm vui đoàn viên

Niềm vui sum họp của cả nhà nữ diễn viên Thập Tứ Nương khiến người hâm mộ vui mừng thay.

Bức ảnh gia đình được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nam Thư khoe ảnh gia đình đầm ấm ngày mùng 1 - Ảnh 1
Gia đình Nam Thư vui vẻ chụp hình bên nhau trong ngày đầu năm mới. 

Nam Thư đón Tết vui vẻ bên bố mẹ và em trai

Vừa mới đây, kiều nữ làng hài đã đăng tải bức ảnh gia đình trong ngày đầu năm mới Tân Sửu. Trong ảnh Nam Thư ăn mặc rất giản dị, cười tít mắt đứng cạnh bố mẹ và cậu em trai “soái ca”. Cô nàng còn tếu táo viết: “Gia đình nhà tôi. 2 mẹ con chất lên 1 bậc rồi vẫn không cứu vãn được gì. Năm mới mong ba mẹ luôn nhiều sức khỏe, ba mẹ cứ việc khỏe thế giới để con lo”.

Nam Thư khoe ảnh gia đình đầm ấm ngày mùng 1 - Ảnh 2
 Năm nay Nam Thư đã dành thời gian đón Tết bên gia đình.

Được biết, đây là lần sum họp hiếm hoi của cả gia đình kiều nữ làng hài trong ngày đầu năm mới. Vì công việc bận rộn nên đã 12 năm rồi Nam Thư không thể đón Tết cùng gia đình. Thông tin được chính mẹ cô nàng chia sẻ khiến khán giả rất bất ngờ và không ít người cũng lên tiếng chỉ trích nặng nề.

Nam Thư khoe ảnh gia đình đầm ấm ngày mùng 1 - Ảnh 3
 Mẹ Nam Thư từng rơi nước mắt kể chuyện lâu rồi con không về nhà ăn Tết. (Ảnh: Chụp màn hình)

 

Bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc đến gia đình Nam Thư

Bên dưới phần bình luận, rất đông lời chúc mừng từ anh em nghệ sĩ cùng người hâm mộ gửi đến mỹ nhân sinh năm 1987. Các bình luận đều bày tỏ sự thích thú, chia sẻ niềm vui khi đã đã rất lâu rồi Nam Thư mới được sum vầy cùng gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Visual của bố Nam Thư cũng được cư dân mạng khen ngợi hết lời. Dù đã nhiều tuổi nhưng ngoại hình ông vẫn còn rất phong độ, dáng người cao lớn và ăn mặc trẻ trung.

Nam Thư khoe ảnh gia đình đầm ấm ngày mùng 1 - Ảnh 4
Quyền Linh gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình Nam Thư. 

Nam Thư là diễn viên trẻ nổi tiếng. Không chỉ ghi dấu ấn với các dự án phim ảnh mà cô nàng còn được khán giả yêu mến khi tham gia các gameshow, chương trình truyền hình thực tế. Để có được những thành công đó, hẳn là cô nàng đã phải đánh đổi rất nhiều. Trong đó, có cả những phút giây đoàn viên với gia đình. Chính vì vậy, khoảnh khắc sum vầy của Nam Thư bên người thân trong dịp Tết đến xuân về khiến khán giả vô cùng thích thú, mừng thay cho cô nàng.

Nam Thư khoe ảnh gia đình đầm ấm ngày mùng 1 - Ảnh 5

 

Ngày mùng 1 đầu năm, hàng loạt sao Việt nô nức diện đồ du xuân. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19, 1 số nghệ sĩ vẫn chọn đoàn viên cùng gia đình để giữ an toàn cho bản thân.

Tết Tân Sửu 2021 chính thức bắt đầu, hôm nay ngày mùng 1 đầu năm, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc bên người thân và gia đình thân yêu của mình. Vì Tết rơi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 1 số sao Việt không thể về quê đoàn viên nên chọn phương án ở lại nơi làm việc để giữ an toàn, 1 số vẫn lạc quan diện đồ xúng xính xuống phố du Xuân. Cùng điểm qua các hoạt động của sao Việt nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021 năm nay:

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 1

Gia đình Hà Hồ và Kim Lý cùng 3 con diện áo dài xuống phố

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 2

Châu Đăng Khoa chào khán giả đầu năm

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 3

BB Trần chọn ở nhà ăn uống, ngắm hoa để giữ an toàn giữa mùa dịch

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 4

Hiền Hồ xinh xắn trong trang phục áo dài thông báo nhận tiền lì xì ngày đầu năm

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 5
Nam Thư đón Tết bên gia đình sau nhiều năm xa nhà vào mỗi dịp Tết
Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 6

Gia đình Ốc Thanh Vân diện dresscode chuẩn bị du Xuân

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 7

Phạm Quỳnh Anh chọn ở nhà cùng các con ngày mùng 1 Tết

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 8

Lâm Khánh Chi cùng chồng con du Xuân vào mùng 1 Tết

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 9

Gia đình Thúy Diễm và Lương Thế Thành đưa nhau đi du Xuân ngày đầu năm

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 10

Gia đình Lê Phương cũng diện áo dài đón năm mới

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 11

Gia đình Dương Khắc Linh và Sara Lưu đưa cặp song sinh đi thăm ông bà

 

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 12

Hoàng Yến bên cạnh mẹ và em trai ngày đầu năm

Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 13
Erik sum vầy bên gia đình nhân dịp năm mới
Sao Việt làm gì ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 14
Hương Giang không thể về Hà Nội đón Tết bên bố mẹ, năm nay cô nàng ở bên bạn trai Matt Liu cùng anh đón Tết đầu tiên

Cả nước đang trong giai đoạn hết sức nhạy cảm vì dịch bệnh Covid-19, các sao Việt đa số đều ngưng trệ các hoạt động giải trí ngày Tết. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây là cơ hội để mọi người được về sum họp bên gia đình ngày đầu năm mới. Mong cho năm mới 2021 sẽ mang lại nhiều đều may mắn với các nghệ sĩ Việt sau 1 năm nhiều biến động.