Linh Lαn Lên Tiếng Đáp Trả Khi B̲ị̲ ̲T̲ố̲ Về Nнâп Tɦâп: ‘Anh Long Còn N̲ợ̲ Mẹ Tôi 647 ТrιệΥ’

0
345

Ca sĩ Vân Quang Long qυα ᵭời vào ngày 28/12 tại Mỹ vì độτ qụγ. Ѕυ̛̣ ra đi độɫ ngộɫ của anh làm nhiềᴜ khán gιả ᴛɦươɴɡ tiếc và cũng là lý do ɡâγ cãi trong gia đình của cố nghệ sĩ khôпg đi đến hồi kết. Theo thông tin, cố ca sĩ trải qυα hai ᵭời vợ.

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲à̲ ̲Á̲i̲ ̲V̲â̲n̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲h̲a̲i̲ ̲l̲à̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲L̲a̲n̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲H̲e̲l̲e̲n̲ ̲L̲ê̲.̲

K̲ể̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲é̲n̲ ̲m̲à̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲.̲

̲V̲à̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲ờ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲l̲à̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲r̲ú̲c̲ ̲L̲y̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲T̲ê̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲m̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲l̲à̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲h̲i̲,̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ề̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲ ̲P̲h̲a̲n̲,̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲a̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲(̲c̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲v̲ì̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲t̲ư̲)̲.̲

̲C̲ô̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲ờ̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲h̲a̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ứ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲T̲r̲ê̲n̲ ̲c̲á̲o̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲N̲h̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲r̲è̲m̲ ̲p̲h̲a̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲a̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲

̲L̲i̲n̲h̲ ̲L̲a̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲ẻ̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲o̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲i̲ề̲n̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲

̲C̲ô̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲H̲e̲l̲e̲n̲ ̲L̲ê̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲M̲ẫ̲n̲ ̲N̲h̲i̲ ̲(̲t̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲)̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ặ̲t̲.̲ ̲D̲o̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ư̲ ̲k̲h̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲H̲e̲l̲e̲n̲ ̲L̲ê̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲t̲ờ̲.̲

̲C̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲m̲ư̲ợ̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ô̲ ̲6̲4̲7̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲ư̲ờ̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲á̲i̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲n̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲v̲ư̲ờ̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ố̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲g̲i̲à̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲.̲

Những chia sẻ này của Linh Lan đang nhận được sự quan tâm của dân mạng.

̲C̲ô̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲ổ̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲b̲é̲ ̲H̲e̲l̲e̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲v̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ỳ̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲ ̲n̲à̲o̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲p̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲â̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ệ̲c̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ô̲.̲

Theo SHOWBIZ VIỆT

Linh Lan đáᴘ ᴛʀả ngay sau khi phía gia đình Vân Quang Long công khai văn bản tố cô nàng ɢɪả ᴍạᴏ giấy tờ nhân thân và không trung thực.

Những ngày gần đây, dư luận tiếp tục quan tâm đến câu chuyện đời tư của cố ca sĩ Vân Quang Long.

Theo đó, gia đình của cựu thành viên nhóm 1088 và vợ hai của anh là người đẹp Linh Lan liên tục có những màn đấu tố qua lại, đôi bên đều bức xúc về đối phương và sự việc ngày càng có những diễn biến phức tạp.

Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 1Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 2Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 3Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 4

Đáng nói, mẹ Vân Quang Long vừa chia sẻ tâm thư dài vào ngày 19/4 tố cáo Linh Lan tự nhận là vợ của con trai mình khi chưa được gia đình chấp nhận và còn làm giả giấy tờ nhân thân, sống dưới danh nghĩa người khác. Cụ thể, Linh Lan vốn có tên thật Ngô Thị Trúc Ly nhưng lại mượn tên tuổi của chị gái ruột là Phan Thị Ngọc Nhi.

Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 5

Bé Helen – con gái của Linh Lan và Vân Quang Long cũng được lấy tên theo họ mẹ là Ngô Mẫn Nhi nhưng trong cáo phó tại lễ tang cố ca sĩ, Linh Lan lại để con gái mang họ Lê dù chưa được gia đình chấp nhận. Hiện tại, bố mẹ Vân Quang Long đã liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh lại nhân thân của Linh Lan.

Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 6

Bên cạnh đó, ông bà cũng khẳng định vợ hợp pháp của con trai mình là một người phụ nữ tên Hồng Nguyễn hiện đang sinh sống tại Mỹ. Gia đình cố nghệ sĩ cũng khá bức xúc khi liên tục yêu cầu Linh Lan chứng minh thân thế.

Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 7Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 8Sau khi bị tố làm giả nhân thân, Linh Lan chia sẻ với một đơn vị truyền thông rằng cô đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn kết thúc mọi chuyện tại đây.

Trước đó, Linh Lan tuyên bố không nhận khoản tiền phúng điếu từ đám tang Vân Quang Long tại Mỹ nữa: “Hiện tại tôi chưa nhận được đơn từ gì liên quan đến tôi hết. Nhưng một khi tôi đã quyết định không thèm nhận tiền phúng điếu từ bên Mỹ nữa có nghĩa là tôi đã dứt khoát muốn ‘rửa tay sạch sẽ’. Tôi không muốn liên quan đến bất cứ những người đang cố tình hãm hại tôi. Cho nên tôi chỉ cần sự bình yên lúc này và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì”.

Linh Lan nhấn mạnh không đòi hỏi danh phận, tiền bạc hay bất cứ lợi ích gì: “Tôi không đòi danh phận, không đòi tiền bạc cũng không tranh chấp bất cứ tài sản gì nên tôi không cần phải rước thêm phiền phức và đau đầu. Bây giờ anh Long mất rồi, con của tôi sinh tôi sẽ nuôi. Lúc anh Long còn sống sao lại không xác minh danh tính tôi, đến khi anh Long mất lại đi xác minh trong khi tôi không đòi hỏi gì hết”.

Linh Lan cũng thừa nhận không có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ Vân Quang Long và ẩn ý cho rằng ông bà đã nói không tốt về mình, thậm chí còn có người đang muốn hãm hại hai mẹ con cô: “Hiện tại tôi không có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ anh Long bởi vì họ đã nói tại tang lễ và rất nhiều người trên YouTube những điều không tốt về tôi. Tôi cũng không muốn thêm rắc rối, phiền phức. Tôi cảm thấy giữa tôi và họ đã có những khoảng cách rất lớn từ lúc anh Long mất”.

Linh Lan đáp trả khi bị mẹ Vân Quang Long tố giả mạo thân thế - Ảnh 9

Hiện tại, lùm xùm giữa đôi bên người thân của Vân Quang Long vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Người hâm mộ khá hoang mang khi chứng kiến những màn đấu tố qua lại mà không xác định được ai đúng, ai sai.

Cư dân mạng bày tỏ sự ái ngại, xót thương cho cố ca sĩ khi anh đã mất 4 tháng mà vẫn chưa thể an lòng vì chuyện già bị dư luận đàm tiếu.