Linh Lan làm lễ 100 ngày ᴍấᴛ Vân Quang Long, xóᴛ ʟòɴɢ cảnh con gái mặc áᴏ ᴛᴀɴɢ ᴛạ ʟễ cha

0
152

𝙷𝚊𝚒 𝚖ẹ 𝚌𝚘𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚋ỏ 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 ʟờɪ ʙàɴ ᴛáɴ 𝚡ôɴ 𝚡ᴀᴏ 𝚟à 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚕ễ 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 đề𝚞 đượ𝚌 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚌𝚑ỉ𝚗 𝚌𝚑𝚞.

𝚃𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚟à𝚘 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟶 đã 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚔𝚑á𝚗 𝚐𝚒ả, đồ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚡ó𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐. Đế𝚗 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊𝚢 (𝟽/𝟺) 𝚝𝚛ò𝚗 𝟷𝟶𝟶 𝚗𝚐à𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝚛𝚊 đ𝚒 𝚖ã𝚒 𝚖ã𝚒. 𝙶𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚟à 𝚟ợ 𝚝𝚑ứ 𝟸 𝚌ũ𝚗𝚐 đã 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚕ễ 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑à 𝚛𝚒ê𝚗𝚐.

 Linh Lan và con gái tổ chức lễ tại nhà.  - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua SaoLinh Lan và con gái tổ chức lễ tại nhà. 

𝚅ố𝚗 𝚍ĩ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚝ừ 𝚙𝚑í𝚊 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ắ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚛ướ𝚌 đế𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚌ô 𝚟ẫ𝚗 𝚕ậ𝚙 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ 𝚟à 𝚌ú𝚗𝚐 𝚔í𝚗𝚑 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑à 𝚛𝚒ê𝚗𝚐. 𝙷ô𝚖 𝚗𝚊𝚢, 𝚟ợ 𝚝𝚑ứ 𝟸 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚊𝚖 𝚌𝚊 𝚜ĩ đã 𝚖ờ𝚒 𝚜ư 𝚝𝚑ầ𝚢 𝚌ù𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 𝚚𝚞𝚎𝚗 đế𝚗 𝚗𝚑à 𝚌ầ𝚞 𝚜𝚒ê𝚞 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐.

𝚃𝚛ê𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 đã 𝚕𝚒𝚟𝚎𝚜𝚝𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚌ậ𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚛𝚊 𝚗𝚐à𝚢 𝚕ễ 𝟷𝟶𝟶 𝚗𝚐à𝚢. 𝚃𝚑𝚎𝚘 đó, 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 ú𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚊𝚖 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚌ũ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚖ặ𝚌 đồ 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚚𝚞ỳ 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚋à𝚗 𝚕ễ để 𝚝𝚑ắ𝚙 𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊. 𝙽𝚑ì𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚗à𝚢 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 đ𝚊𝚞 𝚕ò𝚗𝚐 𝚟ì 𝚋é 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚌ò𝚗 𝚚𝚞á 𝚗𝚑ỏ, 𝚌𝚑ư𝚊 𝚑𝚒ể𝚞 đượ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐ì 𝚌𝚘𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚜ự 𝚌𝚑ỉ 𝚍ẫ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ẹ.

 Nhiều người thân của Linh Lan cùng đến nhà dự lễ. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua SaoNhiều người thân của Linh Lan cùng đến nhà dự lễ.

 Con gái với sự hướng dẫn của mẹ để biết quỳ gối, chấp tay thực hiện nghi thức. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua SaoCon gái với sự hướng dẫn của mẹ để biết quỳ gối, chấp tay thực hiện nghi thức.

𝚅ợ 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚊𝚖 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚋ộ𝚌 𝚋ạ𝚌𝚑: “𝙷ô𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝟷𝟶𝟶 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐, 𝚝𝚛ò𝚗 𝟷𝟶𝟶 𝚗𝚐à𝚢 𝚊𝚗𝚑 đ𝚒 𝚟ề 𝚖ộ𝚝 𝚗ơ𝚒 𝚡𝚊. 𝙻𝚊𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚕à𝚖 𝚕ễ 𝚌ầ𝚞 𝚌𝚑𝚘 𝚊𝚗𝚑, 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚜𝚒ê𝚞 𝚝𝚑𝚘á𝚝”. 𝚃𝚛ướ𝚌 𝚔𝚒𝚊 𝚕ễ 𝟺𝟿 𝚗𝚐à𝚢 𝚟à𝚘 𝚍ị𝚙 𝚃ế𝚝 𝚝𝚑ì 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝ạ𝚖 𝚐á𝚌 𝚖ọ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 để 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 đầ𝚢 đủ 𝚌á𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌.

𝚃𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝚌ô 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚔𝚑á 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 ồ𝚗 à𝚘 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 ᴛɪềɴ ɴᴏɴɢ, ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚌𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝ừ 𝚙𝚑í𝚊 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 𝚟à 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚗ướ𝚌 𝚗𝚐𝚘à𝚒 đề𝚞 𝚕ê𝚗 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 ᴘʜàɴ ɴàɴ ᴛʜáɪ độ, ᴄáᴄʜ ứɴɢ 𝚡ử 𝚌ủ𝚊 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗.

 Bàn thờ của Vân Quang Long tại nhà của Linh Lan. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua SaoBàn thờ của Vân Quang Long tại nhà của Linh Lan.

𝙲ô 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟à 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚗ê𝚗 𝚌ô 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝𝚑ể 𝚟ề 𝚝𝚑ă𝚖 𝚖ộ 𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚊𝚢 𝚗ó𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑. 𝙼ọ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ó 𝚕ẽ 𝚌ầ𝚗 𝚝𝚑ê𝚖 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 để 𝚑𝚊𝚒 𝚋ê𝚗 𝚑𝚒ể𝚞 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚑ơ𝚗. 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚐â𝚢 𝚝𝚑ê𝚖 𝚜ự 𝚑𝚒ể𝚞 𝚕ầ𝚖 𝚗à𝚘 𝚝𝚑ì 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚖ệ𝚝 𝚖ỏ𝚒. 𝚅ợ 𝚑𝚊𝚒 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗 𝚕ỗ𝚒 𝚖ẹ 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚋à 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 đủ 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝ĩ𝚗𝚑 để 𝚗𝚑ì𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚜ự 𝚟𝚒ệ𝚌. 𝙲𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚖ấ𝚝 đ𝚒, 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚊𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚛ố𝚒 𝚝𝚛í.

 Mẹ anh vẫn chưa chấp nhận chuyện có thêm con dâu. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua SaoMẹ anh vẫn chưa chấp nhận chuyện có thêm con dâu.

Đế𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟ẫ𝚗 đượ𝚌 𝚜ự 𝚝𝚛ợ 𝚐𝚒ú𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚖ẹ 𝚛𝚞ộ𝚝, 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙 𝚌ô để 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚝 𝚔𝚒ệ𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 đú𝚗𝚐 𝚖ụ𝚌 đí𝚌𝚑 𝚖à 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗. 𝙲ô 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚋ì𝚗𝚑 𝚕𝚞ậ𝚗 𝚝𝚒ê𝚞 𝚌ự𝚌 𝚜ẽ 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 để 𝚖ì𝚗𝚑 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝â𝚖 𝚔𝚒ế𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ.

Saυ bố mẹ Vân Quang Long, đến lượt Linh Lan công kɦai ƙẻ “cɦà đạρ nɦân pɦẩm”, bớɨ móƈ đờɨ tư để trụƈ lợɨ

𝙳ù đã 𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚔ể 𝚝ừ 𝚗𝚐à𝚢 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 ồ𝚗 à𝚘 𝚡𝚘𝚊𝚢 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑, đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚟ề 𝚟ợ 𝚑𝚊𝚒 – 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚌ó 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒. 𝙲ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ì𝚗𝚑 𝚑ì𝚗𝚑 𝚛ố𝚒 𝚛𝚎𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑à 𝚌ố 𝚌𝚊 𝚜ĩ, 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚔ẻ đã đư𝚊 𝚌á𝚌 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚜𝚊𝚒 𝚜ự 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚗𝚑ằ𝚖 𝚖ụ𝚌 đí𝚌𝚑 𝚌â𝚞 𝚟𝚒𝚎𝚠, 𝚔𝚒ế𝚖 𝚕ờ𝚒.

𝙼ớ𝚒 đâ𝚢 𝚗𝚑ấ𝚝, 𝚟ợ 𝚑𝚊𝚒 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 đã 𝚕ê𝚗 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚌ả𝚗𝚑 𝚋á𝚘 đế𝚗 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ề 𝚟ấ𝚗 đề 𝚗ó𝚒 𝚝𝚛ê𝚗. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚕ờ𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗, 𝚌ô đã 𝚡á𝚌 đị𝚗𝚑 𝚛õ 𝟸 𝚔ẻ 𝚌𝚑ủ 𝚖ư𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚋ô𝚒 𝚗𝚑ọ 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚍ự 𝚖ì𝚗𝚑.

𝙼ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢, 𝚑ọ đề𝚞 đà𝚘 𝚋ớ𝚒, 𝚌ố 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ê𝚖 𝚝𝚑ắ𝚝 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚟ề 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚝ư 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚗𝚐ườ𝚒 đã 𝚔𝚑𝚞ấ𝚝. 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚑 độ𝚗𝚐 “𝚝𝚛𝚊 𝚝ấ𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗” 𝚌𝚞̉𝚊 𝟸 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗à𝚢 đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌ô 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚊̀𝚗 𝚗𝚑𝚊̂̃𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚊̂𝚗.

𝚅ợ 𝚑𝚊𝚒 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚛𝚊 𝟸 𝚔ê𝚗𝚑 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎 𝚌𝚑ứ𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚕𝚒𝚙 “𝚌𝚑à đạ𝚙 𝚗𝚑â𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖” 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟à 𝚝𝚞𝚢ê𝚗 𝚋ố 𝚜ẽ 𝚗𝚑ờ 𝚙𝚑á𝚙 𝚕𝚞ậ𝚝 𝚌𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚒ệ𝚙. 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟𝚒ế𝚝: “𝙻𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̣𝚘 đ𝚞̛́𝚌 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚑𝚊̉ 𝚑𝚎̂ 𝚟𝚞𝚒 𝚌ư𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚛ư𝚘̛́𝚌 𝚗𝚘̂̃𝚒 đ𝚊𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚞𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚌. 𝙻𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ đ𝚒 𝚟𝚞 𝚔𝚑𝚘̂́𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚊̀ đ𝚊̣𝚙 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚙𝚑𝚞̣ 𝚗𝚞̛̃ 𝚖ẹ 𝚐ó𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚘̂𝚒. 𝙻𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚕𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚊̂𝚖 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚝𝚛𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚘𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚌.

𝙷𝚘̂𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚝𝚘̂𝚒 𝚗𝚘́𝚒 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̂𝚖 𝚝𝚞́𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚗𝚑𝚊̆́𝚌 𝚗𝚑𝚘̛̉ 𝟸 𝚊𝚗𝚑. 𝙷𝚊̃𝚢 𝚌𝚑𝚊̂́𝚖 𝚍𝚞̛́𝚝 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚝𝚊̂́𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚘̂𝚒 𝚖𝚘̂̃𝚒 𝚗𝚐𝚊̀𝚢. 𝚂𝚞̛́𝚌 𝚔𝚑𝚘̉𝚎 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚌𝚑𝚒̣𝚞 đ𝚞̛̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚑𝚊̣𝚗. 𝚃𝚘̂𝚒 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 đ𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚞𝚘̂𝚒 𝚌𝚘𝚗.

𝚇𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚊̂𝚖 𝚑𝚊̃𝚢 𝚕𝚎̂𝚗 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚞̀𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚘𝚗 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗. 𝙱𝚎́ 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚌𝚑𝚊̆́𝚙 𝚝𝚊𝚢 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚍𝚒 𝚊̉𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊 𝙻𝚘𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚡𝚒𝚗 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚑𝚊̃𝚢 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚋𝚎́ 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂ 𝚋𝚎́. 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚎́ 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚡𝚒𝚗 𝚌ả𝚖 𝚘̛𝚗 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚌𝚊̉”.

𝚃𝚛ướ𝚌 đó, 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚌ầ𝚞 𝚌ứ𝚞 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚋ị 𝚡â𝚖 𝚙𝚑ạ𝚖 đờ𝚒 𝚝ư, 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚋ị ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐. 𝙲ụ 𝚝𝚑ể, 𝚋ố 𝚌ủ𝚊 𝚌ố 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ đã 𝚐ử𝚒 đơ𝚗 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚋á𝚘 𝚕ê𝚗 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝ỉ𝚗𝚑 Đồ𝚗𝚐 𝚃𝚑á𝚙 𝚢ê𝚞 𝚌ầ𝚞 𝚡ử 𝚕ý 𝚌á𝚌 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎𝚛 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 𝚌𝚕𝚒𝚙 𝚟𝚞 𝚔𝚑ố𝚗𝚐, 𝚡ú𝚌 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑.

Nɦìn con gáɨ cườɨ ngây tɦơ trước bàn tɦờ cha đã kɦυất, Linh Lan mong được CĐM bυông tɦa

𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 đã 𝚛𝚊 đ𝚒 đế𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚐ầ𝚗 𝟹 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒. 𝙼ớ𝚒 đâ𝚢 𝚗𝚑ấ𝚝, 𝚟ợ 𝚑𝚊𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 đă𝚗𝚐 đà𝚗 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚗𝚑ở, 𝚌𝚑ỉ 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔ê𝚗𝚑 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎 𝚍à𝚗 𝚍ự𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚡ấ𝚞, 𝚖𝚘𝚒 𝚖ó𝚌 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑.

𝙲á𝚌𝚑 đâ𝚢 í𝚝 𝚙𝚑ú𝚝, 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚟ợ 𝚌ủ𝚊 𝚌ố 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ đã 𝚝ứ𝚌 𝚐𝚒ậ𝚗, 𝚋ứ𝚌 𝚡ú𝚌 𝚌𝚑ỉ 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝟸 𝚔ê𝚗𝚑 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌ố 𝚝ì𝚗𝚑 𝚋ô𝚒 𝚗𝚑ọ 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚌à𝚗𝚐 𝚐â𝚢 𝚝𝚑ê𝚖 𝚑𝚒ể𝚞 𝚕ầ𝚖 𝚟à 𝚖â𝚞 𝚝𝚑𝚞ẫ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 đế𝚗 𝚌á𝚌 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚑𝚊𝚢 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐.

𝙲ô 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝: “𝙷𝚊𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚘̂́ 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚊̣𝚘 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚒𝚎̂́𝚝 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̂̃𝚒 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚞̛́ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚌𝚘́ 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚔𝚎̂́𝚝. 𝙷𝚊𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚘́𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚖𝚘𝚒 𝚖𝚘́𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚡𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̣𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚞̣𝚌 đ𝚒́𝚌𝚑 𝚑𝚊̃𝚖 𝚑𝚊̣𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚊𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚑𝚊𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚊̀𝚗 𝚗𝚑𝚊̂̃𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚊̂𝚗”.

𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚒𝚖 𝚕ặ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚝𝚑ấ𝚢 đượ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚝â𝚖 𝚑ả 𝚑ê 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚗ỗ𝚒 đ𝚊𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚌𝚑à đạ𝚙 𝚗𝚑â𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚖ẹ 𝚐ó𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚌ô𝚒, 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌à𝚗𝚐 𝚔é𝚘 𝚍à𝚒 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚝𝚛𝚒ệ𝚝 𝚌𝚘𝚗 đườ𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐.

𝙲ô đă𝚗𝚐 đà𝚗 đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢 𝚕ê𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚖ụ𝚌 đí𝚌𝚑 𝚢ê𝚞 𝚌ầ𝚞 đố𝚒 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚍ừ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚖ọ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌: “𝙷𝚘̂𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚝𝚘̂𝚒 𝚗𝚘́𝚒 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̂𝚖 𝚝𝚞́𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚗𝚑𝚊̆́𝚌 𝚗𝚑𝚘̛̉ 𝚑𝚊𝚒 𝚊𝚗𝚑. 𝙷𝚊̃𝚢 𝚌𝚑𝚊̂́𝚖 𝚍ứ𝚝 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚝𝚊̂́𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚘̂𝚒 𝚖𝚘̂̃𝚒 𝚗𝚐𝚊̀𝚢. 𝚂𝚞̛́𝚌 𝚔𝚑𝚘̉𝚎 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚌𝚑𝚒̣𝚞 đ𝚞̛̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚑𝚊̣𝚗. 𝚃𝚘̂𝚒 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚔𝚑𝚘𝚎̉ đ𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚞𝚘̂𝚒 𝚌𝚘𝚗”.

𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊, 𝚟ợ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 đí𝚗𝚑 𝚔è𝚖 𝚌ả ả𝚗𝚑 𝚋é 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 đứ𝚗𝚐 𝚌𝚑ắ𝚙 𝚝𝚊𝚢 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ 𝚋𝚊. 𝙽𝚑ó𝚌 𝚝ì 𝚟ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚒ể𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚐ì 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊, 𝚖𝚒ệ𝚗𝚐 𝚗ở 𝚗ụ 𝚌ườ𝚒 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚐â𝚢 𝚝𝚑ơ. 𝙳ù 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚗𝚊𝚖 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚌𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚌ó 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚝𝚑ì 𝚌ô 𝚟ẫ𝚗 𝚕ậ𝚙 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 để 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐.

𝙷𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗 𝚕à 𝚝𝚛ụ𝚌 𝚕ợ𝚒. 𝙲𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚊𝚗𝚑 đã 𝚐𝚒à, 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚒ê𝚞 𝚌ự𝚌 𝚝ừ 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒, ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚕ớ𝚙.

𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚜𝚞𝚢 𝚜ụ𝚙 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗, 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝𝚑ể đ𝚒 𝚕à𝚖 để 𝚗𝚞ô𝚒 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗. 𝙼𝚘𝚗𝚐 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ đượ𝚌 𝚔𝚑é𝚙 𝚕ạ𝚒 để 𝚑ọ 𝚟ơ𝚒 đ𝚒 𝚗ỗ𝚒 đ𝚊𝚞 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗, 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟ắ𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚖 𝚌𝚊 𝚜ĩ.

Saυ kɦi Tuấn Hưng lên tɨếng, Linh Lan tɦông báo đã nɦận 100 trɨệu qυyên góp, kɦẳng địnɦ kɦông xɨn xỏ tɨền ai

Mới đây, một nhóm nghệ sĩ như Phan Đình Tùng, Lương Gia Huy… đã đến nhà của bố mẹ Vân Quang Long để gửi số tiền có được từ lần gây quỹ từ thiện trước đó, với mục đích giúp đỡ các con của nam ca sĩ quá cố.

Theo như chia sẻ thì 2 con lớn của Vân Quang Long sẽ nhận được gần 200 triệu, được Ái Vân ủy quyền cho ông bà nội nhận hộ. Gần 100 triệu còn lại sẽ được chuyển khoản cho Linh Lan.

Tối qua, Linh Lan đăng status cho biết đã ra ngân hàng nhận số tiền 93 triệu từ nhóm nghệ sĩ quyên góp trong 1 đêm nhạc trước đó. Linh Lan cho biết thời gian vừa qua cô bị giả mạo rất nhiều trên mạng xã hội để đi chửi lộn, xin tiền…

𝚅ợ 𝟸 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑ẳ𝚗𝚐 đị𝚗𝚑 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚕ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 để 𝚡𝚒𝚗 𝚡ỏ 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ 𝚊𝚒, 𝚗ê𝚗 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚝á𝚘 để 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚋ị 𝚕ừ𝚊.

Sau những hiểu lầm, Linh Lan chia sẻ: “Thay mặt bé Helen, Lan chân thành cảm ơn tấm lòng và tình thương của các anh chị em nghệ sĩ đã dành cho con gái út của anh Long. Linh Lan kính chúc tất cả các anh chị em nghệ sĩ luôn được thật nhiều sức khoẻ và thành công. Có hiểu lầm gì thì Linh Lan mong các anh chị đừng buồn phiền vì anh Phan Đình Tùng đã giải thích cho đôi bên, nên xin đừng đi quá xa và tạo thêm sự hiểu lầm nữa. Giờ mong mọi chuyện khép lại tại đây, mong đừng ai thêu dệt thêm điều gì để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người trong gia đình của anh Long.”

Dù trước đó từng chia sẻ mong muốn rằng gửi lại số tiền gần 100 triệu đó lại cho bố mẹ Vân Quang Long. Tuy nhiên, sau khi nghe Phan Đình Tùng phân tích, Linh Lan đã đồng ý nhận số tiền đó và gửi vào sổ tiết kiệm cho bé Helen. Hiện tại, điều Linh Lan mong muốn duy nhất là những thành viên trong gia đình chồng được bình yên, không có hiểu lầm hay sóng gió gì nữa.

Linh Lan cũng gửi lời cảm ơn tới các anh chị em nghệ sĩ đã giúp đỡ gia đình Vân Quang Long. Trước đó, cô có nói những điều gây hiểu lầm nhưng mong rằng mọi người sẽ thứ lỗi và không buồn phiền về chuyện đó nữa!

Hôm qua, nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng đã livestream để chia sẻ cụ thể về chuyện trao tiền quyên góp cho gia đình Vân Quang Long. Ngoài ra nam ca sĩ còn bày tỏ sự bức xúc, cảnh cáo một Youtuber miền Tây lên tiếng chửi bới anh và các nghệ sĩ khác.

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚗à𝚢 𝚍ù𝚗𝚐 𝚕ờ𝚒 𝚕ẽ 𝚝𝚑ô 𝚝ụ𝚌, 𝚐ọ𝚒 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚕à ‘đá𝚖 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ, 𝚌𝚘𝚗 𝚗à𝚢, 𝚝𝚑ằ𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚊’, 𝚔é𝚖 𝚟ă𝚗 𝚑ó𝚊. 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙷ư𝚗𝚐 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝ấ𝚝 𝚌ả, 𝚔𝚑á𝚗 𝚐𝚒ả, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜á𝚗𝚐 𝚜𝚞ố𝚝 𝚑ã𝚢 𝚝𝚑ô𝚒 𝚋à𝚗 𝚝á𝚗, 𝚜𝚘𝚒 𝚖ó𝚒 để 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚗𝚑ẹ 𝚕ò𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖ấ𝚝 𝚖á𝚝.

Trước đó, Phan Đình Tùng đến nhà bố mẹ Vân Quang Long, gọi điện đối chất với Linh Lan mọi hiểu lầm. Cuối cùng Linh Lan xác nhận người bắt cô mang chứng minh nhân dân và giấy khai sinh của Helen đến nhận tiền hoàn toàn không phải là yêu cầu của nhóm nghệ sĩ bạn của chồng quá cố.

Đồng ý nɦận tiền ủng ɦộ nɦưng Linh Lan tυyên bố muốn cɦυyển gần 100 triệυ cɦo bố mẹ Vân Quang Long

Đã 𝚐ầ𝚗 𝟸 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚛ô𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚔ể 𝚝ừ 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚕ễ 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚊𝚖 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ả 𝚜𝚑𝚘𝚠𝚋𝚒𝚣 𝚍ườ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝𝚑ể 𝚗𝚐𝚞ô𝚒 𝚗𝚐𝚘𝚊𝚒. 𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚕ễ 𝚌ủ𝚊 𝚌ự𝚞 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗𝚑ó𝚖 𝟷𝟶𝟾𝟾 𝚑𝚘à𝚗 𝚝ấ𝚝, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝚝𝚑â𝚗 𝚝𝚑𝚒ế𝚝, 𝚋ạ𝚗 𝚋è đồ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 đã 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 đê𝚖 𝚗𝚑ạ𝚌 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐.

𝙲𝚑𝚒ề𝚞 𝟷𝟻/𝟹, 𝚗𝚑ó𝚖 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚐ồ𝚖 𝙿𝚑𝚊𝚗 Đ𝚒𝚗𝚑 𝚃ù𝚗𝚐, 𝙻â𝚖 𝚅ũ, 𝙻ươ𝚗𝚐 𝙶𝚒𝚊 𝙷𝚞𝚢, 𝚀𝚞á𝚌𝚑 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙳𝚞 đã 𝚟ề Đồ𝚗𝚐 𝚃𝚑á𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚕ạ𝚒 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝ừ đê𝚖 𝚗𝚑ạ𝚌 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ. 𝙲𝚘𝚗 𝚜ố 𝟸𝟾𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐 𝚜ẽ 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝟹 𝚙𝚑ầ𝚗: 𝙶ử𝚒 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐, 𝚐ử𝚒 𝚌á𝚌 𝚋é 𝙻ê 𝚃𝚛á𝚌 𝙺ỳ, 𝙻ê 𝚃𝚛á𝚌 𝙷𝚢 (𝚌𝚘𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ đầ𝚞 Á𝚒 𝚅â𝚗), 𝚌𝚞ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚕à 𝚐ử𝚒 𝚋é 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 (𝚌𝚘𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ 𝚝𝚑ứ 𝚑𝚊𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗).

𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚐ặ𝚙 𝚖ặ𝚝 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝟷𝟻/𝟹, 𝚍𝚘 𝚋ậ𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ị 𝚅â𝚗 đã 𝚞ỷ 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚋ộ 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚖à 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 (𝟿𝟹,𝟹𝟹 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐) 𝚌𝚑𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚘ạ𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑ắ𝚗 đượ𝚌 𝚗𝚑ó𝚖 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚌ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚋á𝚘 𝚌𝚑í, 𝚟ợ đầ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚌ự𝚞 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗𝚑ó𝚖 𝟷𝟶𝟾𝟾 𝚟𝚒ế𝚝: “𝙰𝚗𝚑 ơ𝚒 𝚍𝚘 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đợ𝚝 𝚝𝚑𝚒 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚑ọ𝚌 𝚔ỳ 𝚗ê𝚗 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚟ề đượ𝚌. 𝙼ọ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 ô𝚗𝚐 𝚋à 𝚗ộ𝚒 đạ𝚒 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑á𝚞 𝚗𝚑𝚎 𝚊𝚗𝚑. 𝙴𝚖 𝚌ả𝚖 ơ𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ắ𝚖 ạ!”.

𝙳ẫ𝚞 𝚟ậ𝚢, 𝚗𝚑ó𝚖 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ, 𝚌ụ 𝚝𝚑ể 𝙿𝚑𝚊𝚗 Đì𝚗𝚑 𝚃ù𝚗𝚐 đã 𝚌ó 𝚌𝚞ộ𝚌 đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚋𝚞ồ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚕𝚊𝚗 𝚟à 𝚋é 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗. 𝙽𝚊𝚖 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 đượ𝚌 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚕à𝚖 𝟹 𝚙𝚑ầ𝚗, 𝚟ì 𝚟ậ𝚢 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟ẫ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗.

𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚟à𝚘 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟸𝟶𝚑𝟸𝟺, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟à𝚘 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗. 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚝â𝚖 𝚜ự, 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚟ì 𝚖ấ𝚝 𝚌ô𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟à𝚘 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌ô 𝚖à 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 ô𝚗𝚐 𝚋à 𝚗ộ𝚒. 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚝𝚒ế𝚝 𝚕ộ, 𝚋é 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 đã đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚟ị 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 𝚐ử𝚒 𝚝ặ𝚗𝚐 𝟷𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞.

“𝙴𝚖 đã 𝚗𝚑ắ𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝚀𝚞á𝚌𝚑 𝚃𝚞ấ𝚗 𝙳𝚞 𝚛ồ𝚒, 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚎𝚖 𝚌𝚑ư𝚊 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚒ề𝚗. 𝙷ồ𝚒 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝙻â𝚖 𝚅ũ 𝚌ó 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗, 𝚝ớ𝚒 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚎𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌.

𝙼ấ𝚝 𝚌ô𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 𝚝𝚑ì 𝚐𝚒ờ 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚊𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐. 𝙴𝚖 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚖ặ𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚎𝚖 𝚕à 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚗à𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚊𝚗𝚑 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 để 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚐𝚒à, 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛ả 𝚑𝚒ế𝚞 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊 𝚖ẹ. 𝙴𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 đã đượ𝚌 𝚝ặ𝚗𝚐 𝟷𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 𝚝ừ 𝚖ộ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚛ồ𝚒”, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ.

Đượ𝚌 𝚋𝚒ế𝚝 𝚖ố𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚑ệ 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚟à 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟ẫ𝚗 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚔𝚑ú𝚌 𝚖ắ𝚌. 𝚂𝚊𝚞 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚕ễ 𝚌𝚊 𝚜ĩ, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟à 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚐ặ𝚙 𝚗𝚑𝚊𝚞. 𝚃𝚛ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 đã 𝚌𝚑ỉ 𝚝𝚛í𝚌𝚑 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗.

𝚀𝚞ả 𝚝𝚑ự𝚌, 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 đô𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚐ặ𝚙 𝚕ỗ𝚒 𝚔ỹ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚕à 𝚟ớ𝚒 𝚜ô 𝚝𝚒ề𝚗 𝚕ớ𝚗 𝚐ầ𝚗 𝟷𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐. Đế𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟à đề 𝚗𝚐𝚑ị 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚖ẹ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋ỏ 𝚗𝚐ỏ.

Nguồn: https://www.yan.vn/linh-lan-cung-con-gai-to-chuc-le-100-ngay-mat-cua-van-quang-long-262425.html?fbclid=IwAR2gwycZHkiSLeF0aAfZo6ncZ7E7r0QaHkFSqPWIx8V5M7L6bBAWC4wpvMw