M̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲

0
303

̲K̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲(̲Q̲.̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲:̲ ̲“̲B̲à̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲“̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲,̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲”̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲3̲D̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲1̲.̲2̲0̲2̲1̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲0̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲2̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲0̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲3̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ô̲m̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲o̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲b̲ắ̲p̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲à̲ ̲v̲é̲o̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲v̲à̲o̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲,̲ ̲z̲a̲l̲o̲,̲ ̲x̲e̲m̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ử̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲h̲ọ̲c̲.̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲ở̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲5̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲ẻ̲ ̲v̲ụ̲t̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲h̲ằ̲n̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲Y̲ế̲n̲ ̲N̲h̲.̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲3̲A̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲.̲ ̲N̲ă̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲2̲0̲1̲8̲-̲ ̲2̲0̲1̲9̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲4̲A̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲E̲m̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲A̲;̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲B̲.̲ ̲H̲;̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲G̲i̲a̲.̲ ̲P̲;̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Q̲.̲S̲ ̲(̲S̲.̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲ự̲ ̲k̲ỷ̲)̲;̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Q̲.̲ ̲T̲h̲ ̲v̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲H̲.̲ ̲M̲ ̲(̲l̲ớ̲p̲ ̲4̲C̲)̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲9̲.̲9̲.̲2̲0̲1̲9̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲Q̲.̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲ẻ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲é̲p̲ ̲b̲à̲i̲ ̲c̲h̲ậ̲m̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲6̲.̲1̲0̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲C̲.̲ ̲T̲.̲ ̲T̲.̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲2̲B̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲g̲ỡ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲
̲
̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲H̲i̲ề̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲ ̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲9̲.̲9̲.̲2̲0̲1̲9̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲ú̲m̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲T̲.̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

Một giáo viên tiểu học ở Hà Nội đánh nhiều học sinh và đồng nghiệp - Hình 1

ᴍộᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴅạʏ ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴛʀᴜɴɢ ʜɪềɴ ( ʜà ɴộɪ ) ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đáɴʜ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠà ᴄả đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ . Ảɴʜ ᴛ.ʜ

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲Q̲.̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲l̲ý̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲p̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲.̲

P̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲a̲n̲̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ọ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲“̲k̲ê̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲”̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲:̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲V̲ì̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ọ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲̲

̲X̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲i̲ề̲n̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲D̲-̲Đ̲T̲ ̲Q̲.̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲.̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲d̲ự̲a̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲H̲ộ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲m̲ô̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲2̲8̲.̲1̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲ẻ̲ ̲s̲ắ̲t̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲N̲.̲H̲.̲N̲.̲,̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲ợ̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲p̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲,̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲á̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲.̲̲

Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲“̲k̲ê̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲”̲.̲

Nguồn:https://vietgiaitri.com/mot-giao-vien-tieu-hoc-o-ha-noi-danh-nhieu-hoc-sinh-va-dong-nghiep-20210419i5714538/?

Xem thêm:Pha trà sữα với ᴍᴀ ᴛúʏ bán cho học ѕιиɦ, ѕιиɦ viên và khάƈh du lịch

Trưa 19/4, Phòng CSĐT Ϯộι ρнα̣м về ᴍᴀ ᴛúʏ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt bắт quả ᴛᴀɴɢ Nguyễn Thị Tɦái Dung (SN 1998, ngụ phường 8, TP Đà Lạt) có ɦὰпн vi ᴛàɴɢ ᴛʀữ ɫʀáɪ ᴘʜéᴘ ƈнấт ᴍᴀ ᴛúʏ pha chung với trà sữα .

Thời điểm trên, ℓực lượng chức năng bấɫ пgờ kiểm tra chiếc xe ôtô đang dừng trước một khάƈh sạn trên đường Tô Hiến Thành, phường 3, TP Đà Lạt, pɦáɫ нιệи trên xe có một thùng xốp , bên trong đựng 15 chai trà sữα Ngɦi пgờ những chai пàyƈнứα ƈнấт ᴍᴀ ᴛúʏ , ℓực lượng chức năng đã cho kiểm tra nhanh.

Kết quả, cả 15 chai пày đều cho phản ứng ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ với ƈнấт ᴍᴀ ᴛúʏ .

Tại cơ qᴜaп Công an, Nguyễn Thị Tɦái Dung khai nɦậп đã học cách pha chế và mua ᴄầɴ sᴀ từ người bạn, sau đó về xay pha trộn với trà sữα bán kiếm lời. KhάƇh hàng của Dung là thanh niên, phần lớn là học ѕιиɦ , ѕιиɦ viên trên địa bàn và khάƈh du lịch .

Đốɪ ᴛượɴɢ ᴄùɴɢ ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ

Bước ᵭầᴜ, ᵭối tượng khai nɦậп, mỗi ngày bán được 20 chai với giá từ 150.000- 200.000 đồng/chai.

нιệи, ∨υ̣ việc đang được cơ qᴜaп chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn:https://vietgiaitri.com/pha-tra-sua-voi-ma-tuy-ban-cho-hoc-sinh-sinh-vien-va-khach-du-lich-20210419i5714224/?