N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼в̼ị̼ ̼¢̼н̼ồ̼η̼g̼ ̼¢̼ũ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

0
123

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼…̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼7̼,̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼8̼1̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼7̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼.̼
̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼p̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼ ̼–̼ ̼ở̼ ̼2̼/̼6̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼1̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ả̼o̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

C̼h̼i̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼L̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼p̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼)̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼á̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼̼B̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼p̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼.̼