Ngày đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ 5 tuổi, tên h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲h̲i̲ế̲p̲ ̲d̲â̲m̲,̲ ̲b̲ó̲p̲ ̲c̲ổ̲ ̲b̲é̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ còn cùng vợ đến thắp nhang

0
585

H̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ộ̲ ̲n̲h̲ở̲n̲ ̲n̲h̲ơ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲á̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲.̲

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 1

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼9̼/̼0̼4̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼ô̼n̼g̼”̼.̼

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 2

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼…̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼í̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼…̼”̼

̼B̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼.̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼“̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼x̼à̼o̼ ̼m̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼‘̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼.̼”̼Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 3

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 4

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 5

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ố̼.̼

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 6

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼”̼.̼

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 7

Nguồn:https://vietgiaitri.com/ngay-dam-tang-be-gai-5-tuoi-ten-hang-xom-hiep-dam-bop-co-be-toi-chet-con-cung-vo-den-thap-nhang-20210419i5714108/?

Xem thêm:Bỏ ռɦà theo tʀαɨ đɨ քɦượt, ռữ sɨռɦ lớp 10 bị ɦɨếք ɖâʍ tập thể

D̲o̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ đã được̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ 2̲0̲ t̲u̲ổi̲ q̲u̲a̲ n̲h̲à r̲ủ đi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲, s̲a̲u̲ đó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đã b̲ị n̲g̲ười̲ n̲ày̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲.

N̲g̲ày̲ 1̲9̲-3̲, t̲i̲n̲ t̲ừ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ c̲ó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ V̲ũ H̲u̲y̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, c̲h̲áu̲ M̲.T̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲5̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲; n̲g̲ụ địa̲ b̲àn̲ x̲ã) c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ H̲.V̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲1̲; n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲ậu̲ L̲ộc̲) t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.

M̲ới̲ đây̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ c̲ó q̲u̲a̲ n̲h̲à n̲ữ s̲i̲n̲h̲ r̲ủ đi̲ d̲ự b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲. T̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲, e̲m̲ T̲. c̲ó u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ồi̲ s̲a̲u̲ đó t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ T̲. đưa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲à x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ T̲.

Ng̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ b̲ắt̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã b̲áo̲ c̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

T̲h̲e̲o̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, H̲ội̲ đã c̲ử n̲g̲ười̲ x̲u̲ốn̲g̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲ư v̲ấn̲, b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲o̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, b̲ố m̲ất̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 3̲ n̲ăm̲ d̲o̲ đột̲ q̲u̲ỵ, m̲ẹ l̲àm̲ r̲u̲ộn̲g̲, n̲h̲à c̲ó 4̲ c̲h̲ị e̲m̲, T̲. l̲à c̲o̲n̲ t̲h̲ứ 3̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ l̲à h̲ộ n̲g̲h̲èo̲ c̲ủa̲ x̲ã.

Nguồn https://soha.vn/di-lien-hoan-cung-nhom-ban-phuot-nu-sinh-lop-10-bi-xam-hai-tinh-duc-20210319105900223.htm