N̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲t̲ụ̲c̲:̲ ̲“̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲g̲ì̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ố̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲”̲

0
277

̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲a̲c̲k̲ ̲m̲à̲ ̲d̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲“̲n̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲d̲ạ̲i̲”̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ố̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲a̲n̲h̲.̲Nghệ sĩ Đức Hải chính thức nói về vụ chửi tục: Không có hacker gì ở đây nhưng tôi bị tống tiền - Hình 1

sᴛᴀᴛᴜs ɢâʏ ʙãᴏ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ Đứᴄ ʜảɪ

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲/̲6̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲s̲t̲a̲t̲u̲s̲ ̲v̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ụ̲c̲,̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ậ̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲b̲ì̲n̲h̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲ư̲u̲ ̲t̲ú̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲m̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲H̲i̲ệ̲u̲ ̲p̲h̲ó̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲a̲o̲ ̲đ̲ẳ̲n̲g̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲D̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲.̲

̲V̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲a̲c̲k̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

̲T̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲6̲,̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲.̲ ̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲x̲â̲m̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲m̲à̲ ̲d̲o̲…̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲“̲n̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲d̲ạ̲i̲”̲.̲

̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲“̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲h̲a̲c̲k̲e̲r̲ ̲g̲ì̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲.̲ ̲C̲ậ̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲ả̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲(̲b̲i̲t̲c̲o̲i̲n̲)̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.̲ ̲H̲ô̲m̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲d̲ạ̲i̲,̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲s̲t̲a̲t̲u̲s̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲ù̲m̲ ̲b̲e̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ế̲.̲

Nghệ sĩ Đức Hải chính thức nói về vụ chửi tục: Không có hacker gì ở đây nhưng tôi bị tống tiền - Hình 2

Nghệ sĩ Đức Hải chính thức nói về vụ chửi tục: Không có hacker gì ở đây nhưng tôi bị tống tiền - Hình 3

Đứᴄ ʜảɪ ɴʜậɴ ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ồɴ àᴏ ᴄʜửɪ ᴛụᴄ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ.

̲K̲h̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲s̲ợ̲.̲ ̲T̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲n̲a̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲D̲ĩ̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲ó̲ ̲s̲ẽ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲N̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲“̲.̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲ố̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲.̲

̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲”̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ộ̲i̲ ̲b̲o̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲.̲ ̲8̲8̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲2̲0̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ỏ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲I̲T̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲h̲ả̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲P̲h̲í̲a̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲“̲.̲

̲N̲S̲Ư̲T̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ụ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲a̲o̲ ̲đ̲ẳ̲n̲g̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲D̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲.̲

N̳g̳h̳ệ̳ ̳s̳ĩ̳ ̳Đ̳ứ̳c̳ ̳H̳ả̳i̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳t̳h̳ứ̳c̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳v̳ề̳ ̳v̳ụ̳ ̳c̳h̳ử̳i̳ ̳t̳ụ̳c̳:̳ ̳“̳K̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ó̳ ̳h̳a̳c̳k̳e̳r̳ ̳g̳ì̳ ̳ở̳ ̳đ̳â̳y̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳b̳ị̳ ̳t̳ố̳n̳g̳ ̳t̳i̳ề̳n̳”̳

̳N̳g̳h̳ệ̳ ̳s̳ĩ̳ ̳Đ̳ứ̳c̳ ̳H̳ả̳i̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳,̳ ̳f̳a̳c̳e̳b̳o̳o̳k̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳a̳n̳h̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳ị̳ ̳h̳a̳c̳k̳ ̳m̳à̳ ̳d̳o̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳o̳n̳ ̳n̳u̳ô̳i̳ ̳“̳n̳g̳h̳ị̳c̳h̳ ̳d̳ạ̳i̳”̳.̳ ̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳s̳ố̳ ̳p̳h̳ầ̳n̳ ̳t̳ử̳ ̳đ̳ã̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳v̳ụ̳ ̳ồ̳n̳ ̳à̳o̳ ̳n̳à̳y̳,̳ ̳n̳h̳ắ̳n̳ ̳t̳i̳n̳ ̳t̳ố̳n̳g̳ ̳t̳i̳ề̳n̳ ̳a̳n̳h̳.̳

̳N̳g̳à̳y̳ ̳2̳/̳6̳,̳ ̳t̳à̳i̳ ̳k̳h̳o̳ả̳n̳ ̳f̳a̳c̳e̳b̳o̳o̳k̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳g̳h̳ệ̳ ̳s̳ĩ̳ ̳Đ̳ứ̳c̳ ̳H̳ả̳i̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳n̳g̳ờ̳ ̳đ̳ă̳n̳g̳ ̳d̳ò̳n̳g̳ ̳s̳t̳a̳t̳u̳s̳ ̳v̳ă̳n̳g̳ ̳t̳ụ̳c̳,̳ ̳c̳h̳ử̳i̳ ̳b̳ậ̳y̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳n̳g̳ờ̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳b̳ì̳n̳h̳.̳ ̳B̳ở̳i̳ ̳Đ̳ứ̳c̳ ̳H̳ả̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳l̳à̳ ̳n̳g̳h̳ệ̳ ̳s̳ĩ̳ ̳ư̳u̳ ̳t̳ú̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳n̳h̳à̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳p̳h̳o̳n̳g̳ ̳t̳ặ̳n̳g̳ ̳d̳a̳n̳h̳ ̳h̳i̳ệ̳u̳ ̳m̳à̳ ̳a̳n̳h̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳l̳à̳ ̳H̳i̳ệ̳u̳ ̳p̳h̳ó̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳C̳a̳o̳ ̳đ̳ẳ̳n̳g̳ ̳V̳ă̳n̳ ̳h̳ó̳a̳ ̳N̳g̳h̳ệ̳ ̳t̳h̳u̳ậ̳t̳ ̳v̳à̳ ̳D̳u̳ ̳l̳ị̳c̳h̳ ̳S̳à̳i̳ ̳G̳ò̳n̳.̳

Nguồn:https://vietgiaitri.com/nghe-si-duc-hai-chinh-thuc-noi-ve-vu-chui-tuc-khong-co-hacker-gi-o-day-nhung-toi-bi-tong-tien-20210608i5809675/?

Xem thêm:T̲i̲ế̲p̲ ̲D̲r̲a̲m̲a̲:̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲“̲x̲ú̲i̲”̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲L̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲“̲n̲ị̲n̲h̲”̲

N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲â̲y̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲.̲

̲M̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲“̲đ̲ố̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲á̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲.̲ ̲L̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲“̲x̲ỉ̲a̲ ̲x̲ó̲i̲”̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲L̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲0̲6̲/̲0̲6̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲K̲h̲u̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲g̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲a̲ ̲“̲B̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲i̲ê̲n̲ ̲Đ̲i̲ể̲n̲”̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲l̲ầ̲m̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲c̲h̲ị̲.̲ ̲N̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲h̲ả̲i̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲h̲á̲t̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲C̲E̲O̲ ̲c̲a̲ ̲k̲h̲ú̲c̲ ̲Đ̲o̲ạ̲n̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲m̲ư̲a̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲.̲Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 1

̲“̲B̲à̲i̲ ̲h̲á̲t̲ ̲n̲à̲y̲ ̲e̲m̲ ̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ở̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ê̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲a̲.̲ ̲L̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ê̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲e̲m̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲C̲h̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲,̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲g̲ì̲n̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲B̲y̲e̲ ̲b̲y̲e̲,̲ ̲I̲ ̲l̲o̲v̲e̲ ̲y̲o̲u̲ ̲c̲h̲ị̲.̲

̲“̲C̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲k̲h̲ó̲c̲.̲ ̲E̲m̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲k̲h̲ó̲c̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲.̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲,̲ ̲e̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲M̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲e̲m̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲e̲m̲ ̲s̲a̲i̲ ̲e̲m̲ ̲s̲ẵ̲n̲ ̲s̲à̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲e̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲e̲m̲”̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 2
̲T̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲x̲o̲a̲ ̲d̲ị̲u̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲ơ̲i̲ ̲m̲à̲o̲.̲ ̲T̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲h̲i̲t̲ ̲“̲K̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲đ̲e̲n̲”̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲h̲á̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲,̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲h̲ố̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲“̲l̲à̲m̲ ̲h̲ò̲a̲”̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲ ̲v̲ô̲i̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲h̲i̲ể̲u̲.̲Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 3

Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 4

Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 5

Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 6

̲B̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲:̲

̲“̲C̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲C̲h̲ử̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲d̲ạ̲y̲.̲ ̲L̲ầ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲ộ̲t̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲v̲ị̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲q̲u̲e̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲à̲ ̲n̲ú̲p̲ ̲l̲ù̲m̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲t̲ô̲i̲…̲ ̲Đ̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲à̲o̲ ̲q̲u̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲p̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲n̲g̲ữ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲”̲,̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲.̲

̲“̲Đ̲ạ̲o̲ ̲đ̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲â̲u̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲v̲ị̲,̲ ̲m̲à̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲H̲ỏ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲r̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲t̲ệ̲,̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲b̲ầ̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲l̲ũ̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲.̲

̲Q̲u̲ý̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲g̲h̲ê̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲,̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ị̲.̲ ̲C̲h̲ử̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲m̲à̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲ề̲m̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ổ̲ ̲m̲á̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲M̲à̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲v̲ị̲”̲.̲

Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 7

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲h̲u̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲M̲X̲H̲:̲

̲“̲B̲ả̲o̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲l̲ê̲n̲,̲ ̲b̲ó̲c̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ợ̲i̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲*̲*̲*̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲h̲è̲m̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲n̲ú̲p̲ ̲l̲ù̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲é̲!̲ ̲V̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ả̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲ú̲p̲ ̲l̲ù̲m̲.̲ ̲V̲ừ̲a̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲a̲d̲d̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲k̲ý̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲à̲ ̲ý̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲v̲à̲ ̲*̲*̲*̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲.̲ ̲C̲ứ̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲b̲ó̲c̲ ̲p̲h̲ố̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ợ̲i̲”̲ ̲,̲ ̲D̲u̲y̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲.̲

̲“̲T̲a̲o̲ ̲s̲ợ̲ ̲c̲á̲i̲ ̲*̲*̲ ̲n̲è̲!̲ ̲T̲a̲o̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲a̲o̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲m̲ặ̲t̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲à̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲à̲ ̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲ý̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲a̲o̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲*̲*̲*̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲.̲ ̲B̲à̲ ̲ấ̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ó̲a̲ ̲l̲i̲n̲k̲ ̲b̲à̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲a̲o̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲a̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲*̲*̲*̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲”̲.̲

Tiếp Drama: Duy Mạnh tiết lộ Phi Nhung gọi điện xúi chửi bà Phương Hằng, hôm sau lại vào Livestream nịnh - Hình 8

̲“̲C̲á̲c̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ả̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲2̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲ở̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲ ̲l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ẩ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲v̲u̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲N̲ê̲n̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲ý̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲à̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲V̲â̲n̲,̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲N̲ê̲n̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲b̲à̲ ̲ý̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲H̲V̲ ̲v̲à̲ ̲H̲L̲,̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲à̲ ̲ý̲”̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲

Nguồn:https://vietgiaitri.com/tiep-drama-duy-manh-tiet-lo-phi-nhung-goi-dien-xui-chui-ba-phuong-hang-hom-sau-lai-vao-livestream-ninh-20210607i5809003/?