N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ổ̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲ả̲o̲ ̲t̲â̲m̲ ̲ċ̲ứ̲υ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲

0
244

V̲é̲t̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲,̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲a̲y̲ ̲”̲n̲ó̲n̲g̲”̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲ậ̲n̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲5̲2̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ủ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲/̲3̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ổ̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲.̲

ᴍắᴄ ᴠɪêᴍ ᴄơ ᴛɪᴍ, ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟿 ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ.
̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲(̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ạ̲c̲h̲ ̲M̲a̲i̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲,̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ù̲y̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲(̲1̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲L̲ậ̲p̲ ̲T̲h̲ạ̲c̲h̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲)̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲l̲ằ̲n̲ ̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲t̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲y̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲E̲C̲M̲O̲ ̲(̲t̲i̲m̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲o̲)̲…̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲c̲ự̲ ̲s̲ự̲ ̲s̲ố̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ọ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲m̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲i̲m̲.̲

̲C̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲,̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ù̲y̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ì̲m̲ ̲n̲é̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲s̲ợ̲ ̲h̲ã̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲g̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲m̲ê̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲,̲ ̲á̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲l̲ờ̲ ̲đ̲ờ̲,̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲ớ̲t̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲d̲à̲i̲ ̲”̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲”̲.̲

Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai - 2

ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ᴘʜảɪ sử ᴅụɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴇᴄᴍᴏ (ᴛɪᴍ ᴘʜổɪ ɴʜâɴ ᴛạᴏ) ᴠớɪ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴠô ᴄùɴɢ ᴛốɴ ᴋéᴍ để ɢɪàɴʜ ʟạɪ ᴍạɴɢ sốɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛừ ʟưỡɪ ʜáɪ ᴛử ᴛʜầɴ.

̲K̲ể̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ù̲y̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲à̲o̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲2̲/̲4̲,̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲t̲ ̲v̲à̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲s̲u̲y̲ ̲k̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲ ̲d̲ở̲ ̲s̲à̲o̲ ̲r̲u̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ỏ̲ ̲l̲ú̲a̲,̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲ạ̲m̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲x̲ã̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲y̲ ̲t̲á̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ạ̲c̲h̲ ̲M̲a̲i̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲.̲

̲Đ̲ư̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲q̲u̲ệ̲t̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ọ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ă̲n̲ ̲d̲à̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲g̲ò̲ ̲m̲á̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲v̲ẻ̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲k̲h̲ổ̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ù̲y̲ ̲b̲ả̲o̲:̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲á̲y̲ ̲m̲ó̲c̲,̲ ̲d̲â̲y̲ ̲d̲ợ̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲k̲i̲a̲,̲ ̲e̲m̲ ̲s̲ợ̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲.̲.̲

Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai - 3

ʙố ᴍẹ ᴅươɴɢ đã ʙáɴ ʜếᴛ ɢà, ʟợɴ, ᴛʜóᴄ ʟúᴀ… ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ɢᴏᴍ đượᴄ 𝟷𝟻𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ để ᴄứᴜ ᴄᴏɴ ᴘʜảɪ ᴄầɴ đếɴ 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ù̲y̲ ̲b̲ồ̲n̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲,̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲Đ̲ô̲i̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲d̲á̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲ô̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲.̲ ̲

̲C̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ù̲y̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲à̲i̲ ̲s̲à̲o̲ ̲r̲u̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲4̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲t̲h̲á̲n̲g̲,̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ù̲ ̲l̲a̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲g̲ạ̲c̲h̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲u̲ê̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲r̲a̲u̲ ̲c̲h̲á̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲g̲à̲y̲.̲

Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai - 4

ɴɢườɪ ᴍẹ ɴàʏ đã ʀơɪ ᴠàᴏ ʙướᴄ đườɴɢ ᴄùɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɴỗɪ đᴀᴜ ᴛᴜʏệᴛ ᴠọɴɢ.

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲ố̲m̲,̲ ̲m̲a̲i̲ ̲đ̲a̲u̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲d̲ĩ̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲c̲h̲ậ̲t̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲a̲i̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲g̲i̲á̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲9̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲n̲g̲ã̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲n̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲.̲ ̲M̲ấ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲à̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ợ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ồ̲ ̲t̲h̲ó̲c̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ó̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲.̲.̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲b̲á̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ệ̲t̲.̲ ̲G̲i̲ờ̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲x̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲n̲ố̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲r̲a̲ ̲g̲ầ̲m̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲ở̲.̲

̲V̲é̲t̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲,̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲a̲y̲ ̲”̲n̲ó̲n̲g̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲ậ̲n̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲1̲5̲2̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲S̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲/̲3̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲k̲h̲ụ̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲.̲ ̲ ̲

̲T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲D̲â̲n̲ ̲t̲r̲í̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲H̲u̲y̲ ̲-̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲H̲ồ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ạ̲c̲h̲ ̲M̲a̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲m̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲i̲m̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲t̲i̲m̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲r̲ố̲i̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲ị̲p̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲ ̲h̲o̲à̲n̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲E̲C̲M̲O̲.̲

̲B̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲H̲u̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ê̲m̲,̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲d̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲á̲y̲ ̲m̲ó̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲c̲a̲o̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲c̲h̲o̲ ̲e̲m̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲5̲0̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲V̲à̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲a̲i̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲ặ̲t̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲ỗ̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲á̲ ̲k̲i̲ệ̲t̲ ̲q̲u̲ệ̲.̲

Người mẹ nghèo tuyệt vọng đổ gục khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con trai - 5

ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ɴɢàɴ ᴄâɴ ᴛʀᴇᴏ sợɪ ᴛóᴄ. ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛấᴍ ʟòɴɢ ɴʜâɴ áɪ sẽ đưᴀ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛʀở ᴠề ᴠớɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ đờɪ ᴛʜườɴɢ.

̲C̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲a̲n̲h̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ạ̲c̲h̲ ̲M̲a̲i̲,̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲ị̲ ̲L̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ă̲n̲ ̲t̲r̲ở̲:̲ ̲”̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲e̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲1̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲é̲o̲ ̲d̲à̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲ố̲n̲ ̲k̲é̲m̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲u̲ầ̲n̲ ̲n̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲D̲â̲n̲ ̲t̲r̲í̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲”̲.̲

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4084: Chị Nguyễn Thị Thùy (mẹ em Dương)

Địa chỉ: Thôn Đồng Chủ, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐT: 0338420546

Hiện Dương đang đ𝕚ề𝕦 𝕥𝕣ị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội)

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

[email protected]
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kıếм

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

– Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

– Số tài khoản VND: 1400206035022

– Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

– Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

– Số tài khoản VND: 1017589681

– Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

– Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

– Số tài khoản VND: 333556688888

– Chi nhánh Đông Đô – Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 – 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 10 đường Trần Bình Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-me-ngheo-tuyet-vong-do-guc-khan-cau-cac-nha-hao-tam-cuu-con-trai-20210422011204419.htm

Xem thêm: