P̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲h̲ê̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲:̲ ̲”̲M̲ớ̲i̲ ̲1̲-̲2̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲c̲a̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲ ̲đ̲i̲”̲

0
333

̲M̲ộ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲”̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲”̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲.̲

̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ề̲ ̲c̲a̲o̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲h̲ế̲t̲.̲ ̲D̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲o̲i̲ ̲n̲ó̲n̲g̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲o̲á̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲í̲n̲ ̲m̲í̲t̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲i̲ệ̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲.̲

 Hình ảnh gây nhói lòng ở Bắc Giang. (Ảnh: Người lao động)

Hình ảnh gây nhói lòng ở Bắc Giang.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲,̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲s̲ự̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲â̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲.̲

 Bài đăng gây phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng gây phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲A̲.̲N̲.̲T̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲s̲a̲u̲:̲ ̲“̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲1̲-̲2̲k̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲:̲ ̲C̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲y̲ ̲t̲á̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ệ̲t̲.̲.̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲v̲à̲i̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲a̲o̲?̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲a̲n̲ ̲v̲ã̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲”̲.̲

Một số ý kiến từ dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

̲N̲g̲a̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲,̲ ̲b̲à̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲Ở̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲v̲ô̲ ̲s̲ố̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲“̲n̲é̲m̲ ̲đ̲á̲”̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲á̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲:̲

̲“̲-̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲?̲ ̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲l̲ẽ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲?̲

̲-̲ ̲C̲ứ̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲k̲h̲o̲á̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ồ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲d̲à̲y̲ ̲b̲ị̲c̲h̲,̲ ̲k̲í̲n̲ ̲m̲í̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲â̲n̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲x̲e̲m̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲

̲-̲ ̲B̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲n̲à̲y̲.̲”̲

 Ảnh chụp tấm lưng phồng rộp của một bác sĩ do mặc đồ bảo hộ nhiều giờ liền dưới thời tiết oi bức. (Ảnh: VTC News)

Ảnh chụp tấm lưng phồng rộp của một bác sĩ do mặc đồ bảo hộ nhiều giờ liền dưới thời tiết oibức.

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲g̲a̲y̲ ̲g̲ắ̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲4̲0̲ ̲đ̲ộ̲ ̲C̲.̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲v̲ế̲t̲,̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲.̲ ̲D̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲o̲i̲ ̲b̲ứ̲c̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲o̲x̲y̲,̲…̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲m̲ỏ̲i̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲.̲

̲D̲ù̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ự̲c̲,̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲K̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲c̲h̲ù̲n̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲â̲m̲:̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲!̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ẽ̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲m̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲e̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ọ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲à̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲á̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ẽ̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲

 Những hình ảnh gây xúc động từ tâm dịch Bắc Giang. (Ảnh: VTC News)

Những hình ảnh gây xúc động từ tâm dịch Bắc Giang.

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲“̲r̲ổ̲ ̲đ̲á̲”̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲A̲.̲N̲.̲T̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲o̲á̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲d̲ữ̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲b̲ạ̲n̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲u̲y̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲à̲y̲?̲

Nguồn:https://www.yan.vn/phan-no-co-gai-doi-bac-sy-tam-dich-phai-hoc-cach-chiu-dung-di-chu-267420.html?

Xem thêm:T̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲á̲u̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ổ̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ắ̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲!̲

T̲ấ̲̲m̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ồ̲̲n̲g̲ ̲r̲ô̲̣̲p̲ ̲v̲ì̲̲ ̲n̲ắ̲̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲h̲ă̲n̲ ̲n̲h̲ú̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲g̲ă̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲l̲â̲u̲,̲ ̲m̲ồ̲̲ ̲h̲ô̲i̲ ̲t̲ú̲a̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ừ̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲ả̲̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲̲p̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲u̲̣̲c̲ ̲b̲ả̲̲o̲ ̲h̲ô̲̣̲.̲ ̲N̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ộ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲g̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲4̲0̲ ̲đ̲ô̲̣̲ ̲C̲,̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲

̲“̲T̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲á̲u̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ổ̲ ̲l̲ử̲a̲

̲N̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲g̲ì̲”̲.̲

̲Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲B̲ả̲o̲,̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲ở̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲ồ̲i̲ ̲h̲ồ̲i̲.̲ ̲N̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ổ̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ồ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲í̲n̲ ̲m̲í̲t̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲“̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲á̲o̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲”̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ự̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲n̲g̲ã̲.̲

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲a̲i̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲h̲ố̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲…̲

̲T̲H̲Ư̲Ơ̲N̲G̲!̲

Tháng sáu 40 độ C nóng như đổ lửa ngồi nhà còn thở khó, thương lắm "biệt đội săn Covid" tuyến đầu! - Ảnh 1.

Những “chiến sĩ áo trắng” nghỉ mệt phút chốc ngay tại chỗ rồi lại chiến đấu tiếp.

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲ư̲ớ̲t̲ ̲đ̲ẫ̲m̲ ̲m̲ồ̲ ̲h̲ô̲i̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲á̲o̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲í̲n̲ ̲m̲í̲t̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲è̲ ̲đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲b̲é̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲i̲v̲i̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲:̲ ̲“̲M̲ẹ̲ ̲ơ̲i̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲”̲…̲

Tháng sáu 40 độ C nóng như đổ lửa ngồi nhà còn thở khó, thương lắm "biệt đội săn Covid" tuyến đầu! - Ảnh 2.

Đôɪ ʙàɴ ᴛᴀʏ ɴʜăɴ ɴʜúᴍ, ʙợᴛ ʙạᴛ ᴄủᴀ độɪ ɴɢũ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʏ ᴛế ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴅᴏ đᴇᴏ ɢăɴɢ ᴛᴀʏ ǫᴜá ʟâᴜ

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ầ̲y̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲y̲ ̲t̲á̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲:̲ ̲“̲Đ̲ừ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲é̲,̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲l̲y̲”̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲ẽ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲h̲ở̲:̲ ̲“̲Q̲u̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲“̲g̲ụ̲c̲”̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲”̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲“̲M̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ố̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲x̲o̲n̲g̲”̲.̲

Tháng sáu 40 độ C nóng như đổ lửa ngồi nhà còn thở khó, thương lắm "biệt đội săn Covid" tuyến đầu! - Ảnh 3.

Nghỉ 1 chút…

Tháng sáu 40 độ C nóng như đổ lửa ngồi nhà còn thở khó, thương lắm "biệt đội săn Covid" tuyến đầu! - Ảnh 4.

… động viên mình và đồng đội.

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲c̲h̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲a̲n̲ ̲ủ̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲:̲ ̲“̲M̲ệ̲t̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲”̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲á̲o̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲g̲h̲i̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲“̲B̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲s̲ă̲n̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲”̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲d̲ì̲u̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲1̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ở̲,̲ ̲n̲h̲ợ̲t̲ ̲n̲h̲ạ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ă̲n̲ ̲n̲h̲e̲o̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲g̲ă̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ụ̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲ấ̲m̲ ̲á̲p̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲t̲ế̲u̲ ̲t̲á̲o̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲q̲u̲a̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲á̲o̲,̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲v̲u̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲d̲â̲y̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Tháng sáu 40 độ C nóng như đổ lửa ngồi nhà còn khó thở, thương lắm "biệt đội săn Covid" tuyến đầu! - Ảnh 5.

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲i̲ệ̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲x̲ỉ̲u̲,̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲n̲h̲o̲à̲i̲ ̲n̲g̲ả̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲v̲ệ̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ợ̲p̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲1̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲“̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲p̲”̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲g̲i̲à̲ ̲h̲ọ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲g̲h̲é̲m̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲p̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲c̲h̲í̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲1̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲n̲ ̲v̲ã̲n̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲:̲ ̲“̲L̲ạ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲h̲i̲ ̲(̲1̲-̲6̲)̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲h̲a̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲h̲ứ̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲à̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲;̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲C̲O̲V̲I̲D̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲n̲à̲o̲…̲”̲.̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲g̲ắ̲t̲,̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲r̲á̲t̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲a̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ồ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲g̲i̲ặ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ê̲n̲…̲

̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲l̲à̲̲m̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲c̲ ̲k̲é̲̲o̲ ̲d̲à̲̲i̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲h̲ữ̲̲n̲g̲ ̲y̲ ̲b̲á̲̲c̲ ̲s̲ĩ̲̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ầ̲̲u̲ ̲c̲h̲i̲ế̲̲n̲ ̲t̲u̲y̲ế̲̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲̲i̲ ̲t̲r̲ả̲̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲m̲ỗ̲̲i̲ ̲n̲g̲à̲̲y̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲m̲ồ̲ ̲h̲ô̲i̲ ̲đ̲ổ̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲d̲ò̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲p̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ự̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ụ̲t̲ ̲c̲h̲í̲.̲ ̲M̲ệ̲t̲ ̲q̲u̲á̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲1̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲!

̲
̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲c̲h̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲2̲0̲0̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲–̲ ̲T̲h̲ụ̲y̲ ̲Đ̲i̲ể̲n̲ ̲(̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲1̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ệ̲:̲ ̲“̲C̲á̲i̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ộ̲i̲”̲.̲

̲H̲ã̲y̲ ̲T̲H̲Ư̲Ơ̲N̲G̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲
̲4̲0̲ ̲đ̲ộ̲ ̲C̲,̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲đ̲ố̲t̲.̲ ̲Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ở̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲í̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ư̲n̲g̲,̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲“̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲g̲ó̲i̲”̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲.̲ ̲H̲ọ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ả̲o̲ ̲l̲ử̲a̲.̲

Thương những chiến sĩ áo trắng quả cảm đứng lên kiên cường khi tổ quốc gọi tên.

̲N̲h̲ì̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲h̲ă̲n̲ ̲n̲h̲ú̲m̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲r̲ộ̲p̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲,̲ ̲m̲ồ̲ ̲h̲ô̲i̲ ̲t̲ú̲a̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲ắ̲m̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ệ̲t̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲n̲g̲ủ̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲đ̲á̲ ̲t̲ạ̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲…̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲!̲

̲H̲ã̲y̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲,̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲1̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲r̲â̲m̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲í̲t̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲q̲u̲ạ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ó̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲á̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲

̲Đ̲ú̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ộ̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲4̲0̲ ̲đ̲ộ̲ ̲C̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ự̲a̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲v̲á̲c̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ê̲ ̲t̲ô̲n̲g̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲u̲ố̲c̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲…̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲o̲.̲

̲“̲C̲ô̲̲ ̲ơ̲̲i̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲u̲̣̲ ̲đ̲ư̲̲ơ̲̲̣̲c̲ ̲n̲ữ̲̲̲a̲,̲ ̲e̲m̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲̲ ̲1̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲e̲m̲ ̲t̲i̲ế̲̲̲p̲ ̲s̲ứ̲̲̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲̲c̲ ̲b̲a̲̣̲n̲”̲,̲

̲“̲C̲ô̲̲ ̲ơ̲̲i̲ ̲m̲ì̲̲n̲h̲ ̲c̲ố̲̲̲ ̲n̲ố̲̲̲t̲ ̲x̲ó̲̲m̲ ̲n̲à̲̲y̲ ̲q̲u̲y̲ế̲̲̲t̲ ̲t̲â̲̲m̲ ̲c̲h̲i̲ề̲̲̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲t̲r̲ở̲̲̲ ̲l̲a̲̣̲i̲ ̲n̲ữ̲̲̲a̲ ̲a̲̣̲”̲,̲ ̲“̲T̲h̲ô̲̲i̲ ̲m̲ê̲̣̲̲t̲ ̲r̲ồ̲̲̲i̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲̲ ̲đ̲ể̲̲̲ ̲t̲ớ̲̲̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲c̲â̲̣̲̲u̲”̲…̲

̲“̲C̲h̲í̲̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲̲̲n̲ ̲b̲á̲̲o̲ ̲c̲ò̲̲n̲ ̲2̲0̲0̲ ̲n̲ữ̲̲̲a̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲̲̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲á̲̲c̲ ̲e̲m̲?̲ ̲C̲ô̲̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲u̲̣̲i̲ ̲e̲m̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲̲ ̲1̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲c̲h̲ú̲̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲i̲ế̲̲̲n̲ ̲t̲i̲ế̲̲̲p̲”̲…̲

̲–̲ ̲T̲r̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲ý̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲1̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲ứ̲a̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲–̲

̲C̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲n̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ế̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲g̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲…̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲r̲â̲n̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲.̲ ̲T̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲á̲o̲ ̲r̲ỗ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲k̲i̲a̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲k̲i̲a̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ễ̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲à̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲d̲i̲ệ̲t̲.̲

̲H̲ọ̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲ứ̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲“̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲á̲o̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲”̲,̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲á̲o̲ ̲x̲a̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲s̲o̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲.̲

̲“̲H̲ô̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲c̲á̲i̲ ̲á̲o̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲m̲ồ̲ ̲h̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ễ̲ ̲n̲h̲ạ̲i̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ỹ̲,̲ ̲y̲ ̲t̲á̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲đ̲ồ̲ ̲b̲a̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲s̲a̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲M̲o̲n̲g̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲d̲ị̲c̲h̲!̲ ̲M̲o̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲”̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲.̲

̲C̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲:̲ ̲“̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ộ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲ó̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ù̲a̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲à̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ồ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲”̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲ổ̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲.̲

̲D̲ù̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲k̲i̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲,̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲H̲ã̲y̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲.̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲a̲i̲.̲ ̲V̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲,̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲i̲ ̲â̲n̲,̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲ô̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲x̲a̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ọ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ơ̲n̲,̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲1̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

̲V̲à̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲a̲o̲?̲ ̲Ừ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲,̲ ̲ừ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲h̲ọ̲ ̲l̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲u̲â̲n̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲h̲ọ̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲ả̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲.̲ ̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲a̲i̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲ở̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲.̲ ̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲t̲u̲â̲n̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲á̲o̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲

̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲C̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲n̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲g̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲

N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲N̲h̲ư̲ ̲v̲ị̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲g̲i̲à̲ ̲7̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ở̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲d̲ị̲c̲h̲.̲ ̲N̲h̲ư̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲8̲0̲k̲m̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲m̲á̲y̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲ ̲N̲h̲ư̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲s̲ứ̲c̲…̲

̲M̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲1̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲a̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲à̲ ̲t̲u̲â̲n̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲,̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲Q̲u̲ỹ̲ ̲v̲ắ̲c̲ ̲x̲i̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲

̲H̲ã̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲ị̲u̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲4̲0̲ ̲đ̲ộ̲ ̲m̲ù̲a̲ ̲h̲è̲ ̲r̲ự̲c̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲H̲ã̲y̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲s̲ứ̲c̲,̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲Q̲u̲ỹ̲.̲ ̲H̲ã̲y̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲̲
̲T̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲!̲

̲“̲Ồ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲á̲u̲

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲á̲u̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲l̲ử̲a̲”̲.̲

̲V̲ẫ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲“̲B̲à̲i̲ ̲c̲a̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲á̲u̲”̲,̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲n̲à̲o̲ ̲“̲đ̲ỏ̲ ̲l̲ử̲a̲”̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲.̲