Phẫn nộ chồng đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ế̼t̼:̼”̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ĩ̼ ̼à̼”̼

0
148

Vừa đi ̼x̼ă̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼g̼í̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ự̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼.̼A̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼.̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼.̼

“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼i̼ ̼g̼í̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼.̼1̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼1̼ ̼–̼ ̼2̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼1̼1̼%̼.̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

T̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼V̼u̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼u̼i̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼u̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼u̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼u̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼2̼1̼ ̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼