Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼?̼

0
152

T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼.̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼e̼ ̼C̼o̼v̼e̼r̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼G̼a̼n̼ ̼L̼i̼n̼g̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼R̼M̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼.̼

̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼i̼m̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼e̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼

C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼i̼m̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼e̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼ ̼C̼o̼v̼e̼r̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼e̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼m̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼e̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼L̼i̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼T̼e̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼

̼T̼ờ̼ ̼G̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼g̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼e̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼e̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼y̼.̼

̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼e̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼R̼M̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼N̼Đ̼)̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

L̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼T̼e̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼L̼i̼m̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼0̼9̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼

̼“̼C̼h̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼”̼.̼ ̼L̼i̼m̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼T̼h̼à̼y̼ ̼T̼e̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼m̼.̼

̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼i̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼R̼M̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼m̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼.̼

̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼L̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼e̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼e̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼