Q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲

0
242

Q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲o̲a̲n̲:̲ ̲’A̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲’̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲

 Quán bar đang bị phong tỏa để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Thanh Niên)ǫᴜáɴ ʙᴀʀ đᴀɴɢ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. 

Q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲(̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲S̲A̲R̲S̲-̲C̲o̲V̲-̲2̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲d̲ị̲c̲h̲,̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲a̲.̲

̲V̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲5̲,̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲.̲ ̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲8̲/̲5̲,̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲o̲a̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲p̲a̲g̲e̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲K̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲:̲ ̲“̲A̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲”̲.̲ ̲P̲h̲í̲a̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲l̲â̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲.̲

 Phía quán bar lên tiếng về những clip nhạy cảm đăng tải lên mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

ᴘʜíᴀ ǫᴜáɴ ʙᴀʀ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ ɴʜạʏ ᴄảᴍ đăɴɢ ᴛảɪ ʟêɴ ᴍạɴɢ. 

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲T̲ấ̲n̲ ̲X̲ã̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲,̲ ̲Ủ̲y̲ ̲b̲a̲n̲ ̲N̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲5̲/̲Q̲Đ̲-̲T̲C̲K̲H̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲4̲/̲5̲/̲2̲0̲2̲1̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲G̲i̲ấ̲y̲ ̲C̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲-̲k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲ ̲T̲r̲ắ̲c̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲.̲

̲Q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲r̲a̲,̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲b̲a̲r̲ ̲n̲à̲y̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲.̲ ̲T̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲l̲à̲ ̲2̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲Đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲

 Một khu vực tại Vĩnh Phúc cách ly vì có ca nhiễm. (Ảnh: Dân Trí)

ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛạɪ ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠì ᴄó ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲ã̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲Y̲ê̲n̲.̲

Nguồn:https://www.yan.vn/quan-bar-sunny-vinh-phuc-len-tieng-ve-nhung-clip-nhay-cam-265200.html?

Xem thêm:Đιều тʀᴀ ɴнιều cʟιᴘ ɴᴀм ɴữ тнác ʟoạɴ tập thể nghi ở quáɴ ʙᴀʀ suɴɴʏ có ɴнιều cᴀ covιᴅ-19

C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼r̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼.̼

 Quán bar ghi nhận trường hợp nhân viên và khách nhiễm Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên)

H̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼k̼i̼n̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼ ̼B̼T̼2̼1̼ ̼-̼A̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ế̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼6̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼C̼K̼H̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼4̼2̼0̼/̼C̼V̼-̼C̼A̼T̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼H̼8̼ ̼0̼0̼0̼8̼9̼0̼1̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼K̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

C̼l̼i̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼r̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼2̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼H̼8̼ ̼0̼0̼0̼8̼9̼0̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼6̼1̼7̼.̼2̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼H̼o̼a̼ ̼S̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼