Quảng Ninh: Ảnh hưởng dịch bệnh khiến quán karaoke ế ẩм b̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ cho nữ nhân viên ”̲b̲á̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲”̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲

0
221

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲d̲o̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲ắ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲b̲ạ̲c̲,̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲à̲u̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲9̲/̲1̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲B̲í̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲1̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ổ̲ ̲8̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲L̲ạ̲c̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲C̲h̲ứ̲a̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲”̲.̲

̲Đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ỷ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲2̲0̲h̲0̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲/̲0̲1̲,̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲B̲í̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲K̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ ̲T̲h̲u̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲(̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲)̲,̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲3̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲n̲a̲m̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲.̲

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲(̲3̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲)̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲3̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲M̲è̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲.̲,̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲.̲,̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲P̲.̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲P̲h̲ú̲c̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲L̲ộ̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲B̲á̲i̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲d̲o̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲í̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲n̲ ̲b̲ạ̲c̲,̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲u̲ ̲3̲0̲0̲.̲0̲0̲0̲đ̲/̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲1̲5̲0̲.̲0̲0̲0̲đ̲/̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲U̲ô̲n̲g̲ ̲B̲í̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲