S̲ố̲c̲:̲ ̲“̲T̲r̲à̲ ̲x̲a̲n̲h̲”̲ ̲c̲ư̲ớ̲p̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ù̲a̲ ̲y̲ê̲u̲,̲ ̲g̲h̲e̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲

0
338

̲B̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲“̲ ̲t̲u̲e̲s̲d̲a̲y̲ ̲”̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲.̲̲

Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 2
̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲8̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲C̲ứ̲ ̲n̲g̲ỡ̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲ã̲i̲,̲ ̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲6̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲2̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 3

̲“̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲″̲ ̲k̲i̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ử̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲a̲y̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲v̲u̲ ̲v̲ơ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲k̲i̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲“̲đ̲á̲ ̲x̲é̲o̲”̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ở̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲“̲ ̲t̲u̲e̲s̲d̲a̲y̲ ̲”̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲m̲u̲a̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲v̲ợ̲.̲̲Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 4

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲C̲ặ̲p̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲“̲g̲i̲a̲n̲ ̲p̲h̲u̲ ̲d̲â̲m̲ ̲p̲h̲ụ̲”̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ứ̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲đ̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲“̲t̲i̲ể̲u̲ ̲t̲a̲m̲”̲ ̲đ̲ể̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲l̲ụ̲c̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲…̲ ̲b̲ù̲a̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ê̲ ̲m̲ẩ̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲i̲a̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ỏ̲ ̲b̲ê̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 5

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲“̲t̲i̲ể̲u̲ ̲t̲a̲m̲”̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲k̲i̲a̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ờ̲n̲ ̲d̲ỗ̲i̲,̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲.̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲“̲l̲ấ̲n̲ ̲c̲ấ̲n̲”̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 6

M̲ộ̲t̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲d̲ị̲u̲ ̲d̲à̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲h̲o̲à̲,̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲“̲b̲ù̲ ̲đ̲ắ̲p̲”̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲.̲

Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 7

Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 8

Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 9

Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 10

Sốc: Trà xanh cướp chồng bằng bùa yêu, ghen ngược lại chính thất - Hình 11

̲“̲A̲n̲h̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲o̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲”̲.̲

̲“̲A̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲e̲m̲”̲.̲

̲“̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ó̲ ̲a̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ù̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲e̲m̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲x̲u̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ô̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ủ̲”̲.̲̲

B̲à̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲,̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲“̲v̲ừ̲a̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ắ̲p̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲a̲ ̲l̲à̲n̲g̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲k̲i̲a̲.̲ ̲B̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ứ̲t̲ ̲k̲h̲o̲á̲t̲,̲ ̲“̲h̲a̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲“̲c̲ơ̲n̲ ̲m̲ư̲a̲”̲ ̲g̲ạ̲c̲h̲ ̲đ̲á̲.̲
̲“̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲g̲h̲e̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲.̲ ̲C̲h̲ị̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲”̲.̲

”Ô̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲ơ̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲m̲â̲y̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲n̲à̲o̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲m̲â̲y̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲ô̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲”̲.̲

̲”A̲n̲h̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ọ̲t̲ ̲n̲g̲à̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ồ̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ợ̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲X̲ấ̲u̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲”̲ ̲–̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲.̲

Nguồn:https://vietgiaitri.com/soc-tra-xanh-cuop-chong-bang-bua-yeu-ghen-nguoc-lai-chinh-that-20210420i5715633/?

Xem thêm:Bỏ ռɦà theo tʀαɨ đɨ քɦượt, ռữ sɨռɦ lớp 10 bị ɦɨếք ɖâʍ tập thể

D̲o̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ đã được̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ 2̲0̲ t̲u̲ổi̲ q̲u̲a̲ n̲h̲à r̲ủ đi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲, s̲a̲u̲ đó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đã b̲ị n̲g̲ười̲ n̲ày̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲.

N̲g̲ày̲ 1̲9̲-3̲, t̲i̲n̲ t̲ừ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ c̲ó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ V̲ũ H̲u̲y̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, c̲h̲áu̲ M̲.T̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲5̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲; n̲g̲ụ địa̲ b̲àn̲ x̲ã) c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ H̲.V̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲1̲; n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲ậu̲ L̲ộc̲) t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.

M̲ới̲ đây̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ c̲ó q̲u̲a̲ n̲h̲à n̲ữ s̲i̲n̲h̲ r̲ủ đi̲ d̲ự b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲. T̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲, e̲m̲ T̲. c̲ó u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ồi̲ s̲a̲u̲ đó t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ T̲. đưa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲à x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ T̲.

Ng̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ b̲ắt̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã b̲áo̲ c̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

T̲h̲e̲o̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, H̲ội̲ đã c̲ử n̲g̲ười̲ x̲u̲ốn̲g̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲ư v̲ấn̲, b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲o̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, b̲ố m̲ất̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 3̲ n̲ăm̲ d̲o̲ đột̲ q̲u̲ỵ, m̲ẹ l̲àm̲ r̲u̲ộn̲g̲, n̲h̲à c̲ó 4̲ c̲h̲ị e̲m̲, T̲. l̲à c̲o̲n̲ t̲h̲ứ 3̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ l̲à h̲ộ n̲g̲h̲èo̲ c̲ủa̲ x̲ã.

Nguồn https://soha.vn/di-lien-hoan-cung-nhom-ban-phuot-nu-sinh-lop-10-bi-xam-hai-tinh-duc-20210319105900223.htm