Thủy Tiêη “ℓỗ nặng” sau 3 đợt đi từ ȶhiện miền Tɾung: Giờ không ai dáɱ кý hợp đồng nữa

𝙻ự𝚊 𝚌𝚑ọ𝚗 đế𝚗 𝚝ậ𝚗 𝚗ơ𝚒 để 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ 𝚋à 𝚌𝚘𝚗 𝚖𝚒ề𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐, 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝ồ𝚒 𝚝ệ đế𝚗 𝚟ậ𝚢. 𝙽ữ 𝚌𝚊 𝚜ĩ đã 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚟ề 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚋ị 𝚝𝚑𝚒ệ𝚝 Һᾳἰ 𝚗ặ𝚗ɡ 𝚗ề 𝚟ề 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚝ế 𝚖à 𝚌ô 𝚌ò𝚗 𝚋ị 𝚌á𝚌 𝚊𝚗𝚝𝚒 𝚏𝚊𝚗 𝚝ấ𝚗 ᴄȏ𝚗ɡ 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 ἀ𝚗Һ Һưở𝚗ɡ 𝚗ɡҺἰêⅿ 𝚝ɾọ𝚗ɡ đế𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐.

0
66573

𝚃𝚑ậ𝚝 đaᴜ llὸ𝚗𝚐, 𝚛õ 𝚛à𝚗𝚐 𝚕à đ𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚒ú𝚙 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖à 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚕ạ𝚒 Һᾳἰ 𝚖ì𝚗𝚑. 𝚂𝚊𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚛ò𝚗𝚐 𝚛ã, 𝚌ù𝚗𝚐 ă𝚗, 𝚌ù𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ, 𝚌ù𝚗𝚐 𝚟ượ𝚝 𝚕ũ 𝚟ớ𝚒 𝚋à 𝚌𝚘𝚗. 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 đã 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 để 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑. Đ𝚒ề𝚞 𝚌ô 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ờ 𝚕à 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗à𝚢 𝚕ạ𝚒 𝚐â𝚢 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 đế𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌ô 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 đế𝚗 𝚟ậ𝚢.

𝙲ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚒 𝚖ó𝚒, ᴄҺἰ 𝚝ɾíᴄҺ 𝚌ô. 𝙷ọ 𝚌ho 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌ô 𝚗ắ𝚖 𝚐𝚒ữ 𝚚𝚞á 𝚕ớ𝚗, 𝚌ầ𝚗 𝚌ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ờ𝚒 𝚐𝚒ả𝚒 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚛õ 𝚛à𝚗𝚐 𝚟ề 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚌𝚑ứ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚕𝚘𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗.

𝚃𝚑𝚞ỷ 𝚃𝚒ê𝚗 𝚙𝚑𝚊’𝚝 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗ɡườἰ ∂â𝚗 ở 𝚖𝚒ề𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 đợ𝚝 𝚋ã𝚘 𝚕ũ. 𝙼ớ𝚒 đâ𝚢, 𝚃𝚑ủ𝚢 𝚃𝚒ê𝚗 đã 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚚𝚞𝚊.

𝙲ụ 𝚝𝚑ể, 𝚌𝚑𝚞𝚢ế𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚖𝚒ề𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚟ừ𝚊 𝚛ồ𝚒 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚃𝚑𝚞ỷ 𝚃𝚒ê𝚗 𝚋ị ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚟à 𝚝𝚑𝚒ệ𝚝 Һᾳἰ 𝚗ặ𝚗ɡ 𝚗ề. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 đầ𝚞 đ𝚒 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚛ợ, 𝚍ù 𝚑ợ𝚙 đồ𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚜𝚘𝚗𝚐 𝚋à 𝚡ã 𝙲ô𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚗𝚑 𝚟ẫ𝚗 𝚚ųếт 𝚐ạ𝚝 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 𝚋ê𝚗 để đ𝚒 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ 𝚗ɡườἰ ∂â𝚗.

𝙲𝚑ư𝚊 đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢, 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙 đượ𝚌 đã 𝚐ầ𝚗 𝟸𝟶 𝚝ỷ 𝚟à 𝚃𝚑𝚞ỷ 𝚃𝚒ê𝚗 𝚋ǻ𝚝 đầ𝚞 𝚕𝚘 𝚕ắ𝚗𝚐.

𝙽ữ 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚋à𝚢 𝚝ỏ: “𝚃𝚑ô𝚒 𝚡𝚘𝚗𝚐, 𝚝ừ đâ𝚢 đế𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚐𝚒ả𝚒 𝚚ųếт 𝚑ế𝚝 𝟸𝟶 𝚝ỷ đồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚍á𝚖 𝚔ý 𝚑ợ𝚙 độ𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗ữ𝚊. 𝙽ế𝚞 𝚡ů 𝚕ý 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑é𝚘 𝚜ẽ ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 đế𝚗 𝚜ự 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑. 𝚂ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌à𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌à𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐 đế𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚋ấ𝚝 𝚕ợ𝚒”.

𝙽ữ 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚝ậ𝚗 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗ɡườἰ ∂â𝚗.

Thuỷ Tiên tiết lộ bị thiệt Һᾳἰ nặng vì hợp đồng cũ và mới của cô đều bị ảnh hưởng. Nữ ca sĩ không ngờ nhiều chuyện ập đến như vậy trong suốt chuyến từ thiện.

Khi bị antifan vào tận nhãn hàng để pha’ pha’ch, cô đã rất hoaɴg maɴg và bị s.ố.ᴄ tâⅿ ℓý. Thậm chí, nữ ca sĩ còn bị ⅿất niềm tin vào công việc mình đang làm.

Tuy nhiên, Thuỷ Tiên vẫn khẳng định: “Ngay cả khi sóng gió nhất, nếu cho chọn lại em từ đầu em vẫn chọn bǻt đầu… Mình đã chấp nhận lựa chọn rồi thì giờ có ⅿất hay được bản thân mình phải chấp nhận chuyện đó”. Nữ ca sĩ chia sẻ số lượng quảng cáo mới đến với mình không nhiều như mọi người đồn đoán, chủ yếu là những bài đăng “trả nợ” cho khách cũ.

Thuỷ Tiên bị thiệt Һᾳἰ nặng sau chuyến từ thiện.

Thủy Tiên là cái tên được nhắc đến trong việc làm từ thiện đã bao lâu nay, vậy mà mỗi ҺànҺ độnɡ cô làm, thái độ của cô đều bị nhìn ngó. Những gì mà anti fan gây ra cho cô, liệu nhìn vào đó có còn ai dám làm từ thiện nữa không?

Chắc chắn họ sẽ sợ lỡ mình trở thành Thủy Tiên thứ hai thì sau. Điều đó sẽ làm họ nản chí. Nếu không tin tưởng Thuỷ Tiên, mọi người có thể quyên góp cho một cá nhân, tổ chức từ thiện khác chứ đừng đem lòng tốt ra soi mói.

Chí ít, chúng ta cũng thấy có bao nhiêu hoàn cảnh κҺό κҺăn nhờ Thủy Tiên giúp đỡ mà có cuộc sống ổn định hơn. Việc làm của cô có thể không cần tuyên dương nhưng có đáng bị ᴄҺἰ tɾíᴄҺ thậm tệ như vậy? Mỗi người chúng ta, hãy nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung, rộng lượng một chút, thì cuộc sống này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Việc làm của Thuỷ Tiên đáng được tuyên dương hơn là ᴄҺἰ tɾíᴄҺ.

Thủy Tiên tiết lộ bị thiệt hại nặng sau chuyến từ thiện miền Trung

Thủy Tiên khẳng định, chuyến từ thiện miền Trung không giúp hợp đồng quảng cáo tăng lên quá nhiều như đồn đoán. Cô bị sốc tâm lý khi người ta phá công việc.

Mặc dù công tác từ thiện cứu trợ miền Trung của Thủy Tiên đã khép lại thế nhưng các vấn đề tranh cãi xung quanh sự việc này vẫn chưa lắng xuống. Vào chiều ngày 28/11, một đoạn video phỏng vấn độc quyền với bà xã Công Vinh được đăng tải trên YouTube.

Theo đó, nữ ca sĩ nhận định chuyến từ thiện khiến cuộc sống, công việc của cô bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề.

 Thủy Tiên chia sẻ về chuyến từ thiện khiến cô bị ảnh hưởng nặng nề. (Ảnh: Chụp màn hình) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Thủy Tiên chia sẻ về chuyến từ thiện khiến cô bị ảnh hưởng nặng nề. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những khó khăn liên tục ập đến

Những ngày đầu đi cứu trợ, mặc dù hợp đồng nhiều, cô vẫn kiên quyết gạt sang một bên để ra miền Trung. Thế nhưng thời điểm đó, chẳng thể ngờ chưa đầy 1 ngày đã quyên góp được gần 20 tỷ đồng. Nữ ca sĩ bày tỏ lo sợ rằng: “Thôi xong, từ đây đến khi giải quyết hết 20 tỷ đồng chắc không ai dám ký hợp động với mình nữa. Nếu xử lý không khéo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Số tiền càng nhiều càng mang đến nhiều bất lợi”.

 Cô cứu trợ cho bà con miền Trung. (Ảnh: Chụp màn hình) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Cô cứu trợ cho bà con miền Trung. (Ảnh: Chụp màn hình)

>> Xem thêm: Thủy Tiên tiết lộ bị thiệt hại nặng sau chuyến từ thiện miền Trung

Mặc dù chuẩn bị từ trước, vậy nhưng nữ ca sĩ không ngờ bản thân làm việc thiện mà có nhiều chuyện ập đến như vậy. Kể cả hợp đồng cũ và mới của cô đều bị ảnh hưởng. Lúc đó, bà xã Công Vinh rất hoang mang, bị sốc tâm lý vì người ta vào tận nhãn hàng để phá phách, có lời nói không hay. Nhiều lúc, Thủy Tiên cảm thấy bị mất niềm tin vào công việc mình làm.

 Nhiều lúc cô mất niềm tin vào chính công việc từ thiện mà mình đang làm. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Nhiều lúc cô mất niềm tin vào chính công việc từ thiện mà mình đang làm. (Ảnh: FBNV)

Khó khăn, áp lực nhiều là thế, giọng ca Ngải Tình vẫn khẳng định: “Ngay cả khi sóng gió nhất, nếu cho chọn lại em từ đầu em vẫn chọn bắt đầu… Mình đã chấp nhận lựa chọn rồi thì giờ có mất hay được bản thân mình phải chấp nhận chuyện đó”. Cô cũng cho biết thêm, số lượng quảng cáo mới đến với mình không nhiều như mọi người đồn đoán, chủ yếu là những bài đăng “trả nợ” cho khách cũ mà thôi.

 Cô cũng khẳng định từ thiện không giúp quảng cáo của cô tăng lên. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Cô cũng khẳng định từ thiện không giúp quảng cáo của cô tăng lên. (Ảnh: FBNV)

Chuyện Công Vinh bị antifan công kích khi bảo vệ vợ

Không chỉ Thủy Tiên bị ảnh hưởng mà ngay cả ông xã của cô cũng chịu không ít những công kích. Nói đến vấn đề này, Thủy Tiên thẳng thắn: “Bản thân anh Vinh muốn bảo vệ em, nhưng có những việc mình không kiểm soát được. Ảnh hưởng nó quá lớn, đến cả công việc của mình nên bị rối. Mình có khối lượng công việc lớn nhưng lại bị phá rối. Bài vừa đăng lên, các bạn vào mắng đến tận brand ở nước ngoài, họ phải gọi về gỡ bài liền khiến mình bị sốc. Vì thế mà em bị rối, anh Vinh cũng bực”.

 Công Vinh làm tất cả là muốn bảo vệ vợ mà thôi. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Công Vinh làm tất cả là muốn bảo vệ vợ mà thôi. (Ảnh: FBNV)

Sau khi nghĩ lại, cô cho rằng bản thân đang làm việc thiện mà có hành động ảnh hưởng tới cuộc sống người khác cũng không đúng. Thủy Tiên nhận định, bản thân có những lúc nóng nảy, thế nhưng nếu biết sai thì nên sửa đúng lúc. Chính vì vậy, cô khuyên ông xã của mình dừng lại nếu không sẽ mắc vào bẫy do người khác tạo ra.

 Cô là người khuyên ông xã của mình nên dừng lại. (Ảnh: FBNV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Cô là người khuyên ông xã của mình nên dừng lại. (Ảnh: FBNV)

Gặp nhiều thị phi khi đi làm từ thiện, thế nhưng Thủy Tiên không dám nói trước thời gian sau có tiếp tục công việc này nữa hay không. Bởi lẽ nếu người khác có chuyện, bản thân không đứng ra giúp đỡ thì nữ ca sĩ cảm thấy rất đáng tiếc.

NGƯỜI NGÀNH QUẢNG CÁO HÉ LỘ VỀ THỦY TIÊN: BRAND CHÁY HÀNG, GIÁ GẤP ĐÔI

THỜI ĐIỂM THỦY TIÊN ĐANG ĐI CỨU TRỢ MIỀN TRUNG, MỘT NGƯỜI TRONG GIỚI QUẢNG CÁO ĐÃ TIẾT LỘ VỀ GIÁ QUẢNG CÁO CỦA CÔ TRÊN TRANG CÁ NHÂN MÌNH.

THEO ĐÓ, NGƯỜI NÀY ĐÃ ĐĂNG TẢI ẢNH CÔ PR CHO BÌNH LỌC KHÔNG KHÍ CÙNG DÒNG TRẠNG THÁI: “TƯƠNG TÁC ĐÃ TĂNG 50 LẦN TỪ LÚC EM ẤY ĐI CỨU TRỢ MIỀN TRUNG. BRAND CHÁY HÀNG”.

NGOÀI RA, TÀI KHOẢN NÀY CŨNG CHO BIẾT THỦY TIÊN VỪA ĐI CỨU NGƯỜI LẠI VỪA GIÚP CHO MÌNH BỞI GIÁ CÁT-XÊ CỦA NỮ CA SĨ TĂNG LÊN GẤP ĐÔI.

ĐƯỢC BIẾT, KỂ TỪ SAU NHỮNG CHUYẾN TỪ THIỆN MIỀN TRUNG, LƯỢNG LIKE HAY BÌNH LUẬN, THEO DÕI TRÊN TRANG CÁ NHÂN CỦA BÀ XÃ CÔNG VINH TĂNG CHÓNG MẶT.