Tuyên bố không cần ᴛɪềɴ ᴘʜúɴɢ đɪếᴜ, Linh Lan ʜớɴ ʜở khoe được ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ở Mỹ gửi tặng tiền đô

0
382

Mới đây, Linh Lan đã chia sẻ trên kênh Youtube rằng nhận được số tiền hơn 1000 USD được nhận từ Kavie Trần cùng ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ở Mỹ.

𝙲á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝚟à𝚒 𝚗𝚐à𝚢, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚟à 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 đã 𝚌ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚛õ 𝚛à𝚗𝚐 𝚟ề 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚙𝚑ú𝚗𝚐 𝚟𝚒ế𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 𝙼ỹ. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚌ố 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚖𝚞ố𝚗 𝚕à𝚖 𝚛õ 𝚕í 𝚕ị𝚌𝚑 𝚌ủ𝚊 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚛ồ𝚒 𝚖ớ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝𝚑ì 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 đã 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚕ậ𝚙 𝚝ứ𝚌 𝚝ừ 𝚌𝚑ố𝚒 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 đó, 𝚌ò𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚗𝚑ắ𝚌 𝚝ớ𝚒.

𝙳ù đã 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚝𝚑ừ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚌𝚑ố𝚒 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 𝚙𝚑ú𝚗𝚐 𝚟𝚒ế𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚖ớ𝚒 đâ𝚢 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌ô 𝚟ẫ𝚗 đượ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗, đồ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ.

𝙲ụ 𝚝𝚑ể, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚖ớ𝚒 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚐ử𝚒 𝚕ờ𝚒 𝚌ả𝚖 ơ𝚗 𝚝ớ𝚒 𝚎𝚖 𝚐á𝚒 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 – 𝙺𝚊𝚟𝚒𝚎 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚟ì đã 𝚐ử𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚌ô 𝟷 𝚗𝚐à𝚗 𝚄𝚂𝙳.

𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ê𝚖, 𝚕ú𝚌 đầ𝚞 𝙺𝚊𝚟𝚒𝚎 𝚃𝚛ầ𝚗 đọ𝚌 đượ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍ò𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑ắ𝚗 𝚌ô 𝚌𝚑ử𝚒 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑á 𝚝ứ𝚌 𝚐𝚒ậ𝚗. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝ì𝚖 𝚑𝚒ể𝚞 𝚔ỹ 𝚝𝚑ì 𝙺𝚊𝚟𝚒𝚎 𝚃𝚛ầ𝚗 đã 𝚑𝚒ể𝚞 𝚟à 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚚𝚞ý 𝚖ế𝚗 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗, đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚟ợ 𝟸 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 ơ𝚗.

𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ: “𝙴𝚖 𝚌ả𝚖 ơ𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚘𝚗𝚢 ở 𝙼ỹ 𝚐ử𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 𝟸𝟶𝟶 𝚄𝚂𝙳, 𝚌𝚑ị 𝙺𝚊𝚟𝚒𝚎 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚐ử𝚒 𝟷𝟶𝟶𝟶 𝚄𝚂𝙳. 𝙴𝚖 𝚛ấ𝚝 𝚌ả𝚖 ơ𝚗 𝚌𝚑ị 𝙺𝚊𝚟𝚒𝚎 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚟ì 𝚕ú𝚌 đầ𝚞 𝚌𝚑ị 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚎𝚖, 𝚎𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚛á𝚌𝚑 𝚌𝚑ị 𝚟ì 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝ừ đầ𝚞 𝚗ế𝚞 𝚊𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑ắ𝚗 𝚎𝚖 𝚟à 𝚊𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚌ã𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝𝚑ì 𝚜ẽ 𝚛ấ𝚝 𝚐𝚒ậ𝚗 𝚟à 𝚋ự𝚌 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟ì 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ 𝚕ạ𝚒 𝚗ó𝚒 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚕ờ𝚒, 𝚌𝚑ử𝚒 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐. 𝙽ế𝚞 𝚕à 𝚎𝚖, 𝚎𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚟ì 𝟷 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ đượ𝚌 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚢ê𝚞 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 đ𝚒 𝚖ắ𝚗𝚐 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚌𝚑ị đã 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝â𝚖, 𝚋ỏ 𝚌ô𝚗𝚐 𝚛𝚊 đ𝚒 𝚝ì𝚖 𝚑𝚒ể𝚞 𝚟à 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ê𝚖 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚟ề 𝚎𝚖 𝚗ê𝚗 đã 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚎𝚖, 𝚎𝚖 𝚛ấ𝚝 𝚌ả𝚖 ơ𝚗 𝚝ấ𝚖 𝚕ò𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ị”.

𝚀𝚞𝚊 đâ𝚢 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑ấ𝚢, 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊𝚗 đã 𝚝𝚑ừ𝚊 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑ắ𝚗 𝚖ắ𝚗𝚐 𝚌𝚑ử𝚒 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚔𝚒𝚊. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚝𝚑𝚎𝚘 ý 𝚌ủ𝚊 𝚌ô 𝚝𝚑ì 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚖ọ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 đề𝚞 𝚌ó 𝚕ý 𝚍𝚘, 𝚟à 𝙺𝚊𝚟𝚒𝚎 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 đã 𝚝ì𝚖 𝚑𝚒ể𝚞 𝚟à 𝚋𝚒ế𝚝 𝚖ọ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚖ớ𝚒 đố𝚒 𝚡ử 𝚝ố𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚌ô 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢.

𝙲á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕â𝚞, 𝙺𝚊𝚟𝚒𝚎 𝚃𝚛ầ𝚗 đã 𝚐ử𝚒 𝚐𝚒ú𝚙 𝚟𝚊𝚕𝚒 đồ đạ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 ở 𝙼ỹ 𝚟ề 𝚌𝚑𝚘 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑. Đồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚗ữ 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚝ố 𝚌á𝚘 𝚌𝚑ị 𝚔ế𝚝 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚕à 𝙼𝚒𝚖𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚞 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚝𝚒ề𝚗 𝚙𝚑ú𝚗𝚐 𝚟𝚒ế𝚗𝚐 ở 𝙼ỹ 𝚌ủ𝚊 𝚅â𝚗 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑ư 𝚔ế 𝚑𝚘ạ𝚌𝚑 𝚋𝚊𝚗 đầ𝚞. 𝙲𝚑í𝚗𝚑 𝚟ì 𝚝𝚑ế 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚜ố 𝚝𝚒ề𝚗 đó 𝚟ẫ𝚗 𝚌ò𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚐𝚒ả𝚒 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 𝚡𝚘𝚗𝚐.

Cυộc sống của mẹ con Linh Lan khi bị công bố danɦ tínɦ tɦực: Tuyên bố “kɦông nɦịn nɦục”, tập trυng nυôi con

Sau khi cha mẹ Vân Quang Long đăng tải thông tin về nhân thân thực sự của Linh Lan, người đẹp này cũng thừa nhận cô chính là Ngô Thị Trúc Ly. Linh Lan cho hay cô sử dụng tên Phan Thị Ngọc Nhi là do không muốn bị soi mói về việc mình cô mang họ Ngô trong khi các chị em khác họ Phan.

Bản thân Linh Lan cũng công khai một số chuyện khác liên quan đến chuyện nợ nần của Vân Quang Long với mẹ ruột của cô. Sau nhiều ồn ào, Linh Lan khẳng định cô muốn tập trung lo cho con gái và bản thân thay vì vướng vào những ồn ào kiện tụng, tiền bạc như trước đây.

Sau tuyên bố này, Linh Lan vui vẻ đăng tải clip cô và bé Helen đi chơi ở trung tâm thương mại. Con gái của Linh Lan tỏ ra rất đáng yêu, ngộ nghĩnh. Cô bé diện bộ jumsuit hở lưng và hoạt bát chạy nhảy khắp nơi.

Chia sẻ về clip này, Linh Lan không nhắc bất cứ lời nào về những lùm xùm đã qua, cô bày tỏ tình yêu với con gái nhỏ: “Hạnh phúc của mẹ gọi tắt là con, niềm tin của mẹ gọi tắt là con.

Cuộc sống của mẹ gọi tắt là con, tài sản của mẹ cũng chỉ mình con. Mẹ sẽ là hậu phương vững chãi cho Helen sải cánh khắp mọi nẻo đường”.

Khi những cư dân mạng khác bày tỏ sự yêu mến và khen ngợi bé Helen, Linh Lan đều vui vẻ comment lại, gửi lời cảm ơn tình cảm của mọi người.

Trước đó, khi Linh Lan công bố danh tính thật và những chuyện liên quan đến nợ nần của Vân Quang Long, nữ ca sĩ Kavie Trần đã lên tiếng ủng hộ cô. Kavie Trần thẳng thắn cho biết trước đây cô không hề thích Linh Lan, nhưng sau những ồn ào vừa qua, nữ ca sĩ đã hiểu và yêu quý Linh Lan hơn:

“Dù tên em là gì cũng không quan trọng. Cái quan trọng nhất là tình cảm yêu thương mà anh Long đã công khai giành cho em trước truyền thông và tất cả mọi người.

Trước đây chị đã từng không thích em nhưng càng tìm hiểu thêm về em thì chị càng đồng cảm với em nên từ ghét trở thành thương.

Con của anh Long và em cũng là cháu của chị cho nên em cứ vững tin là chị sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để cùng em bảo vệ huyết thống cho bé Helen”.

Đáp lại, Linh Lan cũng khẳng định rằng cô sẽ không tiếp tục nhịn nhục, sẽ làm mọi việc để bảo vệ con gái út của Vân Quang Long:

“Em sẽ mạnh mẽ bảo vệ cho con gái út của anh Long và em. Cho dù bất cứ chuyện gì em không nhịn nhục nữa. Em sẽ bảo vệ giọt máu cuối cùng của anh Long và em, cố gắng mạnh mẽ lo cho Helen nên người để anh Long luôn tự hào về em và Helen như lúc anh còn trên đời này”.

Linh Lan lên tɨếng về tɨn đồn Helen không phảɨ con của Vân Quang Long

Hôm 7/4, tròn 100 ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời. Ngoài gia đình, nhiều bạn bè, thân hữu đã làm lễ tưởng niệm nghệ sĩ quá cố. Trong đó, ca sĩ Phạm Thanh Thảo có những chia sẻ gây xôn xao dư luận. Cụ thể, nữ ca sĩ bày tỏ nghi ngờ về huyết thống giữa bé Helen và Vân Quang Long.

Phạm Thanh Thảo nghi ngờ huyết thống của con gái Vân Quang Long: “Bé Helen bản thân mình cũng rất thương, mình nghĩ ai cũng thương hết vì bé còn rất nhỏ và ngây thơ. Cho dù bé có phải con anh Long hay không thì cũng vẫn sẽ luôn đáng để nhận được tình thương của mọi người. Chỉ là xin đừng trao nhầm tình thương cho những người không đáng nhận, vậy thôi”.

Trước nhiều luồng thông tin trái chiều kể trên, người mẫu Linh Lan – vợ ca sĩ Vân Quang Long đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết, cả hai yêu nhau và có bầu ngoài ý muốn trước khi về chung nhà.

Chính bố mẹ Vân Quang Long từng phản đối cuộc hôn nhân của cả hai chỉ vì lỡ “ăn cơm trước kẻng”. Linh Lan khẳng định, Helen là con gái duy nhất giữa cô và Vân Quang Long.

“Về bé Helen, khi có con không chỉ riêng tôi, mà còn bố mẹ anh Long đều biết hết. Và giờ, tôi cũng không quan tâm ai nói gì nữa. Từ khi anh Long mất, tôi cũng nhận ra một điều là cuộc sống bây giờ quá ngắn ngủi, tại sao mình không trân trọng những gì mình đang có. Khi anh Long còn sống, anh có nói với tôi: “Bây giờ em che 1 miệng, nhưng em có che được 1000 miệng người ta phán xét hay không?”. Nên nhiều khi người ta ghen tị với mình, người ta như vậy cũng không chừng”, vợ hai cựu thành viên nhóm nhạc 1088 chia sẻ.

Thời gian gần đây, Linh Lan suy sụp tinh thần. Nhưng cô luôn tự nhủ phải mạnh mẽ nuôi dạy bé Helen không lớn. vợ nam ca sĩ luôn tin rằng, người chồng quá cố luôn dõi theo, động viên hai mẹ con.

Tôi luôn khấn vái ơn trên phù hộ tôi được nhiều sức khoẻ, đủ nghị lực vượt qua những thị phi, những hàm oan của miệng đời để tiếp tục vững bước đi làm nuôi con. Giờ anh Long đã mất, tôi là chỗ dựa duy nhất của bé Helen, tôi đóng vai trò vừa là người ba vừa là người mẹ”, bà xã Vân Quang Long tâm sự.

Nguồn: https://webtintuc.com/linh-lan-khoe-duoc-em-nuoi-van-quang-long-tang-hang-ngan-usd-504766.html?fbclid=IwAR07BvsmPnaGIFz8jD4TTZ397aDFD6GxwmPnjQqFHddp4aqZ37wYxwvzO-A