Vᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ, ôɴɢ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɢɪà ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ ʟàᴍ ᴠề, ɴɢườɪ ɴằᴍ ᴄạɴʜ xᴇ ᴍáʏ

0
169

ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ ʟàᴍ ᴠề ʙấᴛ ɴɢờ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ ᴄʜạʏ ᴄùɴɢ ᴄʜɪềᴜ, ɴᴀᴍ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ. ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢâʏ áᴍ ảɴʜ ɴɢườɪ xᴇᴍ.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝙳𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚟à 𝚃𝚒ế𝚙 𝚃𝚑ị đư𝚊 𝚝𝚒𝚗, 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟸𝟶 𝚐𝚒ờ 𝚝ố𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝟹𝟷/𝟹, 𝚖ộ𝚝 𝚟ụ 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚝ạ𝚒 𝚚𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟷𝙰 𝚚𝚞𝚊 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙽ú𝚒 𝚃𝚑à𝚗𝚑 (𝚀𝚞ả𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚖) 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝟷 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝â𝚖.

𝙳𝚊𝚗𝚑 𝚝í𝚗𝚑 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 đượ𝚌 𝚡á𝚌 đị𝚗𝚑 𝚕à ô𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ă𝚗 𝙻. (𝟻𝟸 𝚝𝚞ổ𝚒), 𝚝𝚛ú 𝚝𝚑ô𝚗 𝟹, 𝚡ã 𝚃𝚊𝚖 𝙷ò𝚊, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙽ú𝚒 𝚃𝚑à𝚗𝚑, 𝚀𝚞ả𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚖. 𝙽ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚟ề 𝚝𝚑ì 𝚐ặ𝚙 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗.

Va chạm với xe đầu kéo, công nhân già tử vong trên đường đi làm về - Ảnh 1

𝚅à𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗, 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚌ủ𝚊 ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚟ớ𝚒 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝚋𝚒ể𝚗 𝚔𝚒ể𝚖 𝚜𝚘á𝚝 𝟻𝟷𝙳-𝟷𝟿𝟽𝟷𝟹, 𝚔é𝚘 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚛ơ 𝚖𝚘ó𝚌 𝟻𝟷𝚁-𝟷𝟺𝟼𝟻𝟶 𝚍𝚘 𝚝à𝚒 𝚡ế 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃ấ𝚗 𝙻ậ𝚙 (𝟻𝟷 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚝𝚛ú 𝚡ã Đạ𝚒 𝙷𝚒ệ𝚙, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 Đạ𝚒 𝙻ộ𝚌, 𝚀𝚞ả𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚖) đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚑𝚒ể𝚗.

𝚃ạ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 đ𝚘ạ𝚗 𝙺𝚖 𝟷𝟶𝟷𝟹, 𝚚𝚞𝚊 đị𝚊 𝚋à𝚗 𝚡ã 𝚃𝚊𝚖 𝙷𝚒ệ𝚙, ô𝚗𝚐 𝙻. 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 𝚌𝚑ỗ, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚑ư 𝚑ỏ𝚗𝚐 𝚗ặ𝚗𝚐.

Va chạm với xe đầu kéo, công nhân già tử vong trên đường đi làm về - Ảnh 2

𝙽𝚐𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙽ú𝚒 𝚃𝚑à𝚗𝚑 đã 𝚌ó 𝚖ặ𝚝 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚟à đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚐â𝚢 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗. 𝙷𝚒ệ𝚗 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 đượ𝚌 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛𝚊, 𝚕à𝚖 𝚛õ.

𝙻𝚒ê𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đế𝚗 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘, 𝚝𝚛ướ𝚌 đó 𝚖ộ𝚝 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘à𝚗𝚐 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚝ạ𝚒 𝙱ì𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 đã 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚐â𝚢 á𝚖 ả𝚗𝚑 𝚍ư 𝚕𝚞ậ𝚗.

𝚃𝚑𝚎𝚘 đó, 𝚝à𝚒 𝚡ế 𝙱ù𝚒 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚃ù𝚗𝚐 (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟽𝟸, 𝚝𝚛ú 𝚝ạ𝚒 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ấ𝚗 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙱ì𝚗𝚑, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙶ò 𝙲ô𝚗𝚐 𝚃â𝚢, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚒ề𝚗 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐) đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚑𝚒ể𝚗 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝙱𝙺𝚂: 𝟼𝟹𝙲-𝟶𝟽𝟿.𝟹𝟻, 𝚔é𝚘 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚛ơ 𝚖ó𝚌 𝙱𝙺𝚂: 𝟼𝟹𝚁-𝟶𝟶𝟷.𝟾𝟿 𝚑ướ𝚗𝚐 đ𝚒 𝙺𝚖 𝟷𝟼𝟹𝟷 + 𝟼𝟶𝟶 𝚀𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟷𝙰.

Va chạm với xe đầu kéo, công nhân già tử vong trên đường đi làm về - Ảnh 3

𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑ạ𝚢 đế𝚗 đ𝚘ạ𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝚌ầ𝚞 𝙽𝚊𝚖 (𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ấ𝚗 𝙿𝚑𝚊𝚗 𝚁í 𝙲ử𝚊, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚞𝚢 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐, 𝙱ì𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗), 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚟ớ𝚒 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝙱𝙺𝚂: 𝟾𝟼𝙱𝟷-𝟸𝟹𝟿.𝟺𝟼 𝚍𝚘 ô𝚗𝚐 𝚃.Đ.𝚅. (𝟺𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚝𝚛ú 𝚡ã 𝙷ò𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝙷.𝚃𝚞𝚢 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐, 𝙱ì𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗) đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚑𝚒ể𝚗 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚙𝚑í𝚊 𝚝𝚛ướ𝚌.

Va chạm với xe đầu kéo, công nhân già tử vong trên đường đi làm về - Ảnh 4

𝙷ậ𝚞 𝚚𝚞ả, 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚌ủ𝚊 ô𝚗𝚐 𝚅. 𝚟ă𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚕ề đườ𝚗𝚐, 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚋ị 𝚌𝚞ố𝚗 𝚟à𝚘 𝚐ầ𝚖 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 đầ𝚞 𝚔é𝚘. 𝚂𝚊𝚞 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖, 𝚃ù𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚍𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗, 𝚔é𝚘 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑𝚒 𝚝𝚑ể 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚍ướ𝚒 𝚐ầ𝚖 𝚡𝚎, 𝚌𝚑ạ𝚢 𝟼𝟶𝚔𝚖 𝚖ớ𝚒 𝚋ị 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚋ắ𝚝 𝚐𝚒ữ.

Va chạm với xe đầu kéo, công nhân già tử vong trên đường đi làm về - Ảnh 5

𝚃ạ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟼𝟶𝚔𝚖 (𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 đị𝚊 𝚙𝚑ậ𝚗 𝚡ã 𝙿𝚑ướ𝚌 𝙽𝚊𝚖, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝙽𝚊𝚖, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙽𝚒𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗), 𝙲ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚗 𝚑à𝚗𝚑 𝚔𝚒ể𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝚟à đư𝚊 𝚝𝚑𝚒 𝚝𝚑ể 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚘à𝚒; đồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚋à𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝à𝚒 𝚡ế 𝚟à 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚞𝚢 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 để 𝚐𝚒ả𝚒 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚𝚞𝚢 đị𝚗𝚑.

𝚃𝚛í𝚌𝚑 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚌𝚊𝚖𝚎𝚛𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑ấ𝚢, 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚌ó 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 độ𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚕ớ𝚗, 𝚔𝚑𝚒 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝚌𝚞ố𝚗 𝚡𝚎 𝚖ô 𝚝ô 𝚟à𝚘 𝚐ầ𝚖 𝚡𝚎 đã 𝚝ạ𝚘 𝚛𝚊 𝚝𝚒𝚊 𝚕ử𝚊 𝚔é𝚘 𝚍à𝚒. 𝚃𝚞𝚢 𝚟ậ𝚢, 𝚝à𝚒 𝚡ế 𝚡𝚎 đầ𝚞 𝚔é𝚘 𝚟ẫ𝚗 đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚑𝚒ể𝚗 𝚡𝚎 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚍𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗.

ᴠᴀ ᴄʜạᴍ giữa xe tải và xe khách, nữ tài xế вị тнương, nнιềυ ngườι нoảng ʟᴏạɴ

V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼9̼8̼8̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼4̼9̼B̼-̼0̼0̼6̼.̼1̼4̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼9̼2̼C̼-̼0̼2̼7̼.̼7̼3̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼-̼N̼a̼m̼.̼

Chú thích ảnh

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼

H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼á̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼;̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼;̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Chú thích ảnh

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Xe tải đâᴍ xe khách ᴅậᴘ ɴáᴛ khiến 49 người ᴛʜươɴɢ ᴠᴏɴɢ

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼1̼6̼3̼2̼+̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼1̼6̼3̼2̼+̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼1̼6̼3̼2̼+̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼á̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼8 ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼7̼7̼C̼-̼1̼3̼9̼.̼3̼7̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼B̼S̼ ̼1̼8̼B̼-̼0̼1̼8̼.̼3̼2̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼S̼ ̼1̼8̼B̼-̼0̼1̼8̼.̼3̼2̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼;̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼7̼7̼C̼-̼1̼3̼9̼.̼3̼7̼ ̼d̼o̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼P̼h̼ù̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼N̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼5̼ ̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼đ̼a̼̣̼i̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼T̼r̼ầ̼̼n̼ ̼T̼r̼o̼̣̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼i̼ế̼̼n̼ ̼d̼a̼̣̼n̼g̼ ̼n̼ă̼̣̼n̼g̼.̼ ̼L̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼c̼ả̼̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼V̼õ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼̼y̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼u̼”̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼Q̼u̼ý̼̼,̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ụ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼ợ̼i̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼u̼ ̼t̼h̼i̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼b̼ò̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼…̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼b̼ò̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼1̼6̼3̼2̼+̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼D̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼…̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼.̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ĩ̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼1̼6̼3̼2̼+̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼A̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼…̼”.

Nguồn: https://webtintuc.com/va-cham-voi-xe-dau-keo-cong-nhan-gia-tu-vong-tren-duong-di-lam-ve-488354.html