Xe buýt đang quay đầu thì ʟᴀᴏ lên vỉa hè, người đi bộ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ở đầu xe phải dùng ᴄẩᴜ để đưa ra ngoài

0
182

𝙲𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 đ𝚊𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚢 đầ𝚞 𝚝𝚑ì 𝚖ấ𝚝 𝚙𝚑𝚊𝚗𝚑, 𝚕𝚊𝚘 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚟ỉ𝚊 𝚑è, 𝚝ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ú𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚖 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚒ê𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚋ộ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗à𝚢 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 𝚌𝚑ỗ.

𝚂á𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝟾/𝟺, 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚖 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 đã 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚌ổ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙲𝚒𝚙𝚞𝚝𝚛𝚊. 𝚃𝚑𝚎𝚘 đó, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚜ố 𝟷𝟺 𝚔𝚑𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚢 đầ𝚞 𝚝𝚑ì 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚖ấ𝚝 𝚙𝚑𝚊𝚗𝚑, 𝚕𝚊𝚘 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚟ỉ𝚊 𝚑è 𝚟à 𝚝ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ú𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝙻.𝚇.𝙱. (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟿𝟶, 𝚚𝚞ê 𝚃𝚑á𝚒 𝙱ì𝚗𝚑) 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚝𝚑𝚒ệ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚐.

Hà Nội: Xe buýt đang quay đầu thì lao lên vỉa hè khiến người đi bộ tử vong - Ảnh 1𝚃𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝ừ 𝚙𝚑í𝚊 đạ𝚒 𝚍𝚒ệ𝚗 Độ𝚒 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚜ố 𝟼 (𝙲𝙰 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚙𝚑ố 𝙷à 𝙽ộ𝚒), 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 đ𝚊𝚗𝚐 đượ𝚌 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚕à𝚖 𝚛õ. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚕ờ𝚒 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚙𝚑ụ 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝, 𝚟à𝚘 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟼𝚑𝟷𝟶, 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚜ố 𝟷𝟺 𝚍𝚘 𝙿𝚑ạ𝚖 𝚅ă𝚗 𝚃ườ𝚗𝚐 (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟽𝟹, 𝚝𝚛ú 𝚝ạ𝚒 𝙿𝚑ú 𝚇𝚞𝚢ê𝚗, 𝙷à 𝙽ộ𝚒) 𝚕à𝚖 𝚝à𝚒 𝚡ế.

Hà Nội: Xe buýt đang quay đầu thì lao lên vỉa hè khiến người đi bộ tử vong - Ảnh 2

𝙺𝚑𝚒 𝚗à𝚢 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 đ𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 𝚟à𝚗𝚑 đ𝚊𝚒 𝟹 𝙽𝚊𝚖 𝚃𝚑ă𝚗𝚐 𝙻𝚘𝚗𝚐 – 𝙼𝚊𝚒 𝙳ị𝚌𝚑. 𝚃ớ𝚒 𝚌ổ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝙲𝚒𝚙𝚞𝚝𝚛𝚊, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚢 đầ𝚞 𝚝𝚑ì 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚖ấ𝚝 𝚙𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚟à 𝚕𝚊𝚘 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚟ỉ𝚊 𝚑è 𝚟à đâ𝚖 đổ 𝟷 𝚌â𝚢 𝚡𝚊𝚗𝚑. Đú𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 đó 𝚝𝚑ì 𝚊𝚗𝚑 𝙻.𝚇.𝙱. (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟿𝟶, 𝚚𝚞ê 𝚃𝚑á𝚒 𝙱ì𝚗𝚑) đ𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚋ộ 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚢 𝚋ị 𝚝ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ú𝚗𝚐.

𝙷ậ𝚞 𝚚𝚞ả 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚕à𝚖 𝚊𝚗𝚑 𝙱 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 𝚌𝚑ỗ, 𝚝𝚑𝚒 𝚝𝚑ể 𝚖ắ𝚌 𝚔ẹ𝚝 ở đầ𝚞 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝. 𝙻ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 đã 𝚙𝚑ả𝚒 𝚍ù𝚗𝚐 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚒ệ𝚗, 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚋ị 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚟ụ 𝚗â𝚗𝚐 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚕ê𝚗 để đư𝚊 𝚝𝚑𝚒 𝚝𝚑ể 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚘à𝚒.

Hɪệɴ ᴛʀườɴɢ xᴇ ʙᴜs ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ʙé ɢáɪ ʟớᴘ 𝟻 ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ ʜọᴄ: ᴄᴏɴ đã đɪ ʙêɴ ᴘʜảɪ ᴠệ đườɴɢ

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚋𝚊𝚗 đầ𝚞, 𝚐ầ𝚗 𝟷𝟺𝚑 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝟻-𝟺, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑à 𝚡𝚎 𝙺𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 (𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 𝚃𝙿 𝚅𝚒𝚗𝚑 – 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ấ𝚗 𝙲𝚘𝚗 𝙲𝚞ô𝚗𝚐, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚑ệ 𝙰𝚗) đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 𝚚𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟽 𝚝𝚑ì 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚟ớ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 ở đị𝚊 đ𝚒ể𝚖 𝚡ó𝚖 𝟷, 𝚡ã Đỉ𝚗𝚑 𝚂ơ𝚗, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙰𝚗𝚑 𝚂ơ𝚗.

Xe buýt tông chết bé gái lớp 5 trên đường đi học - Ảnh 1

𝚃𝚒ế𝚙 đó, 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚝ô𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚡𝚎 đạ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚋é 𝚐á𝚒 𝟷𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒 (𝚑ọ𝚌 𝚕ớ𝚙 𝟻, 𝚗𝚐ụ 𝚡ã Đỉ𝚗𝚑 𝚂ơ𝚗) đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚑ọ𝚌. 𝚅ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ị 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 đư𝚊 đ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝚔𝚑ỏ𝚒.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐, 𝚟à𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚖ư𝚊, đườ𝚗𝚐 𝚝𝚛ơ𝚗. 𝚃ạ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚗𝚐 𝚋ê𝚗 𝚖ươ𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌, 𝚡𝚎 đạ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚖ắ𝚌 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚐ầ𝚖 𝚡𝚎.

Bà̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼à̼ɴ̼ɢ̼ ̼𝟹̼ ̼ɴ̼ữ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼”̼ᴄ̼.̼ʜ̼.̼ế̼.̼ᴛ̼ ̼đ̼ᴜ̼ố̼ɪ̼”̼ ̼ᴄ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ẩ̼ʏ̼ ̼x̼ᴜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ạ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼x̼ᴏ̼á̼ʏ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ế̼ᴛ̼

V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼8̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

Rủ nhau đi bắt ốc, 3 nữ sinh 15 tuổi chết đuối thương tâm - Báo Người lao động

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Tắm suối, 1 nữ sinh chới với, 3 bạn cứu không được, cùng chết đuối - Tuổi Trẻ Online

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ư̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://webtintuc.com/ha-noi-xe-buyt-dang-quay-dau-thi-lao-len-via-he-khien-nguoi-di-bo-tu-vong-492707.html