xóᴛ ᴛʜươɴɢ cô giáo dẫn học sinh đi thi học sinh giỏi вị тaι ɴạɴ, cả нaι тử ᴠᴏɴɢ тнương тâм

0
450

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼sáng nay ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼9̼C̼-̼4̼5̼7̼.̼9̼9̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼3̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼P̼.̼H̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼B̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼9̼C̼-̼4̼5̼7̼.̼9̼9̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼P̼.̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼9̼C̼-̼4̼5̼7̼.̼9̼9̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼P̼.̼H̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼1̼3̼-̼3̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼3̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼9̼C̼-̼4̼5̼7̼.̼9̼9̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼&̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ò̼.̼

̼N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼P̼r̼e̼n̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼P̼r̼e̼n̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼;̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼G̼V̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼n̼g̼-̼ ̼G̼V̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼-̼ ̼G̼V̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ớ̼m̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼h̼o̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼-̼ ̼G̼V̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼(̼1̼9̼7̼9̼)̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼…̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼

̼D̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼8̼6̼B̼-̼0̼0̼7̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼x̼u̼i̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼“̼C̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼…̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼a̼b̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ô̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼T̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼O̼T̼ ̼g̼i̼r̼l̼…̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼6̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼P̼r̼e̼n̼n̼.̼

̼E̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼ ̼“̼V̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼…̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼T̼o̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼…̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼9̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼6̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼,̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼…̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

Nguồn: mnewsh

>>XEM THÊM

хóт тнương тang lễ cậu bé 8 tuổi bị bố và nнân тὶnн вạo нànн đến cнếт

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼.̼

15h chiều nay, gia đình sẽ đưa cháu Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng.

B̼à̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼à̼y̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

Bà Doãn Thị Bình, bác ruột cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006) chia sẻ nỗι đaυ мấт cháu.

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼gi̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼.̼

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

9h30 phút sáng 19/3, trong lễ nhập quan đã có rất nhiều người tới để nhìn em Lộc lần cuối. Căn nhà của em vẫn lặng lẽ nơi cuối con đường ở Nhà Chung

Nhiều người không cầm được nước mắt. Ai cũng thương cho em, một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cuộc đời gặp nhiều sóng gió

̼C̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ê̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼A̼6̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼.̼

Giây phút Lộc chuẩn bị về với đất mẹ

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

7̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼?̼?̼?̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼5̼h̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼i̼m̼ ̼ỉ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼d̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼o̼”̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼5̼h̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼.̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼a̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼à̼y̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼à̼y̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼à̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼