Y̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲’̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ù̲m̲’̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲,̲ ̲ô̲m̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲

0
833

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲á̲n̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲á̲c̲ ̲k̲h̲á̲n̲g̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲,̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲ì̲n̲h̲,̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲1̲6̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲ ̲g̲i̲a̲m̲.̲

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 1.

HĐXX bước vào phiên làm việc lúc 14h ngày 28/4

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲2̲8̲/̲4̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲V̲K̲S̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲ộ̲i̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲k̲h̲á̲n̲g̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲8̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲S̲ả̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲,̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲b̲á̲n̲,̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲;̲ ̲L̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲;̲ ̲T̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲;̲ ̲L̲à̲m̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲ấ̲u̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲.̲

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 2.

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 2.

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 2.

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 2.

ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟺

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲k̲h̲á̲n̲g̲ ̲c̲á̲o̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲x̲e̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲L̲ê̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲.̲ ̲L̲ê̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲(̲c̲ấ̲p̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲ì̲n̲h̲)̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲o̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲.̲

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 3.

ᴠᴋs đề ɴɢʜị ʜĐxx ʙáᴄ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, ʏ áɴ sơ ᴛʜẩᴍ

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲á̲n̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲õ̲ ̲t̲á̲c̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲n̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ò̲a̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ă̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲c̲ả̲i̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲à̲o̲ ̲x̲e̲m̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲b̲á̲c̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲k̲h̲á̲n̲g̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲,̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲.̲

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 4.

Ngọc Miu và Văn Kính Dương trong lúc đợi HĐXX nghị án

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲K̲ỳ̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲L̲ê̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲a̲n̲g̲,̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲B̲ả̲o̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲L̲ê̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲h̲ì̲n̲h̲.̲

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 6.

Nguyễn Đức Kỳ Nam và Nguyễn Bá Thành

̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲Đ̲ắ̲c̲ ̲H̲u̲y̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲u̲y̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲B̲á̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ù̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲ ̲R̲i̲ê̲n̲g̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲1̲6̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲ ̲g̲i̲a̲m̲.̲

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 5.

ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴋỳ ɴᴀᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴛòᴀ ᴛᴜʏêɴ áɴ ᴛử ʜìɴʜ

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 7.ɴɢọᴄ ᴍɪᴜ ɴʜậɴ ᴍứᴄ áɴ 𝟷𝟼 ɴăᴍ ᴛù ɢɪᴀᴍ

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 8.

ʜươɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜóᴄ ɴɢấᴛ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛᴜʏêɴ ʏ áɴ ᴛử ʜìɴʜ

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 8.iS̲a̲u̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲,̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲-̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲á̲n̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ô̲m̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲L̲ê̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲.̲

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 10.

ᴠăɴ ᴋíɴʜ ᴅươɴɢ ôᴍ ᴄʜầᴍ ʟấʏ ɴɢọᴄ ᴍɪᴜ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʀờɪ ᴘʜòɴɢ xử áɴ

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 11.

Y án tử hình "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 11.

Nguyễn Thu Huyền và Lê Hương Giang quyến luyến chia tay người thân…

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 12.

Ngọc Miu khóc nức nở sau phiên tòa

Y án tử hình ông trùm ma túy Văn Kính Dương, Ngọc Miu khóc nức nở, ôm chia tay người tình - Ảnh 9.

Ôɴɢ ᴛʀùᴍ ᴍᴀ ᴛúʏ ôᴍ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʀợ ᴛʜủ, ɴữ ʙị ᴄáᴏ ʟê ʜươɴɢ ɢɪᴀɴɢ

Nguồn:https://kenh14.vn/y-an-tu-hinh-ong-trum-ma-tuy-van-kinh-duong-ngoc-miu-khoc-nuc-no-om-chia-tay-nguoi-tinh-2021042816221121.chn?

Xem thêm:Ả̲N̲H̲:̲ ̲“̲Ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ù̲m̲”̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲h̲ắ̲m̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲á̲n̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲á̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲n̲ụ̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲m̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲.̲

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 1

Phiên tòa phúc thẩm chiều 28/4

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲4̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲m̲ở̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲T̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲”̲;̲ ̲“̲S̲ả̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲”̲;̲ ̲“̲M̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲”̲;̲ ̲“̲L̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲”̲;̲ ̲“̲L̲à̲m̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲ấ̲u̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲”̲.̲

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 2

ɴụ ʜôɴ ᴛʜắᴍ ᴛʜɪếᴛ ᴄủᴀ ᴠăɴ ᴋíɴʜ ᴅươɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ

̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲V̲ũ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲A̲n̲h̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲(̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲h̲o̲t̲ ̲g̲i̲r̲l̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲)̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲T̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲”̲,̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲V̲K̲S̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲,̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲r̲õ̲,̲ ̲q̲u̲y̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲,̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲,̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲b̲á̲c̲ ̲k̲h̲á̲n̲g̲ ̲c̲á̲o̲,̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲.̲

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 3

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲á̲n̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲n̲ụ̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲m̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲,̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ứ̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲ở̲.̲

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 4

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 5

̲D̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲í̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲M̲i̲u̲ ̲.̲

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 6

Cả 2 liên tục tìm cách nói chuyện với nhau

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 7

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 8

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 9

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 10

ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴠăɴ ᴋíɴʜ ᴅươɴɢ ᴠà ɴɢọᴄ ᴍɪᴜ

ẢNH: Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án - Hình 12

ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴛʀướᴄ ɢɪờ ᴛᴜʏêɴ áɴ

Nguồn:https://vietgiaitri.com/anh-ong-trum-ma-tuy-van-kinh-duong-va-nguoi-tinh-ngoc-miu-tay-nam-chat-tay-hon-nhau-tham-thiet-truoc-gio-tuyen-an-20210428i5732674/?